محلول سازی لجن مازاد بیولوژیکی بوسیله پیش تصفیه با حمام اولتراسونیک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

فرآیند لجن فعال یکی از فرآیندهای اصلی موجود در تصفیه خانه های فاضلاب شهری است. لجن مازاد بیولوژیکی محصول جانبی تصفیه فاضلاب با استفاده از این فرآیند است و هزینه تصفیه و دفع آن تقریبا 60% کل مخارج تصفیه خانه می باشد. یکی از مراحل تصفیه لجن مازاد بیولوژیکی، هضم بی هوازی می باشد ولی به دلیل ساختار لجن مازاد بیولوژیکی، ناکارآمد است. روش های مختلفی برای بهبود بهره وری هضم بی هوازی لجن مازاد بیولوژیکی به کار رفته است. یکی از این روش ها پیش تصفیه با استفاده از امواج اولتراسونیک می باشد. در این پژوهش برای نخستین بار لجن مازاد بیولوژیکی با استفاده از حمام اولتراسونیک با فرکانس kHz40، توان الکتریکی 265 وات و سطح مقطع مبدل صوت برابر با 137×240 میلیمتر مربع مورد پیش تصفیه قرار گرفت و اثر دو فاکتور چگالی صوت و زمان تابش امواج بر محلول سازی لجن بررسی شد. افزایش غلظت COD محلول و پلی ساکارید محلول و همچنین کاهش میزان جامدات فرار معلق نشان داد پیش تصفیه باعث محلول سازی لجن شده است. پیش تصفیه با چگالی W/mL 53/0 به مدت بیست دقیقه موجب افزایش 20 درصدی تولید بیوگاز نسبت به نمونه شاهد شد. با پیش تصفیه با کمترین میزان انرژی در محدوده آزمایش ها، شاخصDSVI در حدود 10 درصد نسبت به نمونه شاهد کاهش یافت و با افزایش میزان انرژی، این کاهش ادامه پیدا کرد. علاوه بر آن برای نخستین بار اثر پیش تصفیه بر شاخص هدایت الکتریکی نیز بررسی شد. نتایج نشان داد که از شاخص هدایت الکتریکی می توان برای ارزیابی میزان محلول سازی لجن استفاده نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
111 تا 122
لینک کوتاه:
magiran.com/p2082920 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!