مقایسه اثربخشی درمان گروهی شناختی رفتاری با هیپنوتیزم شناختی بر کاهش افسردگی دانشجویان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

سندرم پیش از قاعدگی مجموعه ای از علائم جسمی و روانی است که درفازلوتئال سیکل قاعدگی روی می دهد. مطالعه حاضر به منظور مقایسه اثربخشی درمان گروهی شناختی رفتاری با هیپنوتیزم شناختی گروهی بر کاهش افسردگی دانشجویان دختر مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی انجام شد.

روش بررسی

پژوهش به شیوه کارآزمایی بالینی و در بین دانشجویان دانشگاه آزاد شهر رشت در سال 1397 انجام گرفت. با نمونه گیری تصادفی تعداد 30 نفر از دانشجویان با سندرم پیش از قاعدگی انتخاب و به طور تصادفی بین 3 گروه شامل دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. دو گروه اول به ترتیب 8 جلسه درمان شناختی رفتاری و درمان شناختی هیپنوتیزم دریافت نموده و گروه سوم درمانی نگرفت. پرسشنامه محقق ساخته جمعیت شناختی 8 سوالی سندرم پیش از قاعدگی و پرسشنامه افسردگی بک در مراحل پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی لامتریکس استفاده شد.

یافته ها

نتایج آماری نشان داد هر دو درمان شناختی رفتاری و هیپنوتیزم شناختی بر کاهش افسردگی این سندرم موثر بوده (p<0/001) به علاوه تفاوت معنی داری بین این دو وجود دارد و هیپنوتیزم بیشتر از درمان شناختی بر افسردگی دانشجویان دختر مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی اثر داشته است(0/002=P).

نتیجه گیری

 نتایج پژوهش بیانگر موثر بودن درمان های روان شناختی در درمان سندرم پیش از قاعدگی بوده و با توجه به عوارض کمتر این درمان ها، توصیه به استفاده بیشتراز این نوع درمان ها در مقایسه با درمان های دارویی می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
327 -336
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083545 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!