تاثیر ماساژ بازتابی بر شاخص های فیزیولوژیک پس از الکتروشوک درمانی در بیماران مبتلا به افسردگی در مرکز آموزشی- درمانی روان پزشکی رازی ارومیه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

اثرات داروهای بیهوشی عمومی و تشنج درمانی ناشی از الکتروشوک، احتمال بروز تغییراتی در قلب و عروق را افزایش می دهند. مطالعه با هدف بررسی تاثیر ماساژبازتابی بر شاخص های فیزیولوژیک پس از الکتروشوک درمانی انجام شد.

روش بررسی

این پژوهش کارآزمایی بالینی بر روی 56 بیمار مبتلا به افسردگی پس از الکتروشوک درمانی به روش نمونه گیری در دسترس با تخصیص تصادفی با دو گروه مداخله و گروه کنترل انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه جمعیت شناسی و فرم ثبت علایم حیاتی و ابزار آن بود. در گروه مداخله بعد از دریافت الکتروشوک درمانی و هوشیار شدن بیمار علایم حیاتی ثبت و ماساژبازتابی 20دقیقه در نقاط بازتابی انجام شد. چک علایم حیاتی ده دقیقه بعد از اتمام مداخله انجام و با نتایج چک علایم حیاتی بلافاصله بعد از هوشیاری و یک ساعت بعد گروه کنترل مقایسه و با نرم افزار SPSS24 و آزمون های من ویتنی و ویلکاکسون تحلیل شد.

یافته ها

میانگین و انحراف معیار فشارخون قبل و بعد از مداخله در گروه کنترل(47/11±60/111) و گروه مداخله(54/10±92/114) بود. آزمون من ویتنی و ویلکاکسون نشان دادند میانگین و انحراف معیار فشارخون بین و درون گروه کنترل و مداخله اختلاف معناداری دارند. میانگین و انحراف معیار نبض بعد از مداخله درگروه کنترل (83/4±35/83) و در گروه مداخله (07/5±64/78) بود. آزمون من ویتنی و ویلکاکسون نشان دادند میانگین و انحراف معیار فشارخون بین و درون گروه کنترل و مداخله اختلاف معناداری دارند.

نتیجه گیری

ماساژبازتابی بر بهبود سریع شاخص های فیزیولوژیک پس از الکتروشوک درمانی در بیماران مبتلا به افسردگی موثر بوده و سبب آرامش و متعادل شدن شاخص های فیزیولوژیک بیماران گردید. پرستاران می توانند با این روش به عنوان شاخه ای از طب مکمل در تعادل شاخص های فیزیولوژیک بیماران موثر باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
347 -354
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083547 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!