عوامل موثر بر گسترش بیمارستان های دوستدار سالمند در ایران: تحلیل عاملی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

کشورهای در حال توسعه مانند ایران، روند رو به رشد جمعیت سالمندان را تجربه می کنند. سالمندان با خطر نگهداری بیشتر در بیمارستان مواجه هستند. با افزایش تعداد بیماری ها در سالمندان، ایجاد بیمارستان دوستدار سالمند مورد تاکید است. این مقاله عوامل موثر بر گسترش بیمارستان های دوستدار سالمند در ایران را بررسی کرده است.

روش بررسی

این مطالعه توصیفی-تحلیلی به صورت مقطعی به مدت 3 ماه در سال 1397 انجام شد. جامعه پژوهش شامل پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان سطح بیمارستان های کشور می باشد که 408 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه مشخصات فردی(7 عبارت) و پرسش نامه بیمارستان دوستدار سالمند محقق ساخته(57 عبارت) پس از انجام روایی و پایایی انجام شد. داده ها با نرم افزار SPSS 22 تحلیل شد، سپس با نرم افزار AMOS تاییدیه تحلیل عامل اکتشافی حاصل گردید.

یافته ها

در تحلیل اکتشافی، 7 مولفه اصلی شناسایی شد که به ترتیب شامل: اخلاق در مراقبت با 8 متغیر و واریانس 84/8 درصد، محیط فیزیکی با 9 متغیر و واریانس 75/7 درصد، فرآیند مراقبت با 6 متغیر و واریانس 69/7 درصد، محیط عاطفی و رفتاری با 6 متغیر و واریانس 38/7 درصد، حمایت سازمانی با 6 متغیر و واریانس 33/7 درصد، سیستم های ارائه خدمت با 6 متغیر و واریانس 99/5 درصد، سیاست گذاری با 6 متغیر و واریانس 56/5 درصد. این 7 مولفه 56/50 درصد واریانس کل را تبیین می کنند.

نتیجه گیری

بر اساس یافته های مطالعه، توجه به عوامل اخلاق در مراقبت، محیط فیزیکی، فرایند مراقبت، محیط عاطفی و رفتاری، حمایت سازمانی و سیاست گذاری، می تواند در گسترش بیمارستان دوستدار سالمند در ایران موثر باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
355 -367
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083548 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!