تاثیر درمان فراشناختی بر خودکارآمدی درد و ترس از پیشرفت بیماری در پرستاران مبتلا به سردردهای میگرنی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

احساس خودکارآمدی پایین در مدیریت درد و ترس از پیشرفت بیماری از مشکلاتی هستند که لزوم دریافت خدمات روان شناختی به افراد مبتلا به سردردهای میگرنی را ضروری می‍نماید. هدف پژوهش تعیین تاثیر درمان فراشناختی بر خودکارآمدی درد و ترس از پیشرفت بیماری در پرستاران مبتلا به سردردهای میگرنی انجام شد.

روش بررسی

پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه می‍باشد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه پرستاران مبتلا به میگرن شهر تبریز سال 98-1397 بود. 30 نفر براساس ملاک‍های ICHD-3 و دریافت نمره بالاتر از یک انحراف معیار در پرسشنامه سنجش علایم سردرد میگرن، تشخیص بیماری میگرن را دریافت کرده بودند، بااستفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی ساده در گروه‍های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه ها پرسشنامه های خودکارآمدی درد نیکلاس (1989) و ترس از پیشرفت هرشباخ (2011) را به عنوان پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. درمان فراشناختی گروهی طی 10 جلسه 60 دقیقه ای در گروه آزمایش اعمال شد و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. داده ها بااستفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیره و تک متغیره در نرم افزار SPSS.23 تحلیل شدند.

یافته ها

نتایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد درمان فراشناختی بر افزایش خودکارآمدی درد و کاهش ترس از پیشرفت بیماری در پرستاران مبتلا به سردردهای میگرنی به صورت معناداری موثر می‍باشد.

نتیجه گیری

با توجه به اینکه درمان فراشناختی در افزایش خودکارآمدی درد و کاهش ترس از پیشرفت بیماری پرستاران مبتلا به سردردهای میگرنی تاثیر دارد، از این رو، آموزش این رویکرد درمانی به عنوان یک روش مداخله‍ای موثر در سطح بیمارستان‍ها توصیه می‍شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
378 -387
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083550 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!