مقایسه اثربخشی روایت درمانی و رفتاردرمانی عقلانی هیجانی بر نگرانی از بدریختی بدن و افسردگی زنان با تجربه جراحی پستان: پیگیری 4 ماهه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

عمل ماستکتومی زنان را دچار نگرانی از بدریختی بدن و افسردگی میکند؛ که باعث اختلال در عملکرد میشود. هدف پژوهش مقایسه اثربخشی روایت درمانی و رفتاردرمانی عقالنی هیجانی بر نگرانی از بدریختی بدن و افسردگی زنان با تجربه جراحی پستان بود.

روش بررسی

پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. زنان ماستکتومی شده شهر تبریز که سال 1397 در دوره پرتودرمانی بودند با نمونه گیری دردسترس انتخاب و تصادفی در سه گروه آزمایش و کنترل قرارگرفتند. ابزارهای اندازه گیری، سیاهه نگرانی از تصویر بدن و پرسشنامه افسردگی بک بودند. آزمودنی ها درمان مختص خود را در 8 جلسه 5.1ساعته دریافت کردند. تحلیل یافته ها از طریق آزمون تحلیل واریانس آمیخته با نرم افزار SPSS نسخه 24 انجام گرفت

یافته ها

نتایج نشانداد در پس آزمون، نمره نگرانی از بدریختی بدن گروه روایت درمانی و رفتاردرمانی عقلانی هیجانی در مقایسه با گروه کنترل، کاهش یافته و نمره افسردگی گروه روایت درمانی و رفتاردرمانی عقلانی هیجانی نسبت به گروه کنترل کمتر شده است. همچنین در مرحله پیگیری، اثر روایت درمانی بر متغیر نگرانی از بدریختی بدن (50/23) و افسردگی (60/16) و اثر رفتاردرمانی عقالنی هیجانی بر نگرانی از بدریختی بدن (50/49) و افسردگی (90/16) ماندگار است. تاثیر روایت درمانی بر نگرانی از بدریختی بدن بیشتر از تاثیر رفتاردرمانی عقلانی هیجانی در مراحل پس آزمون و پیگیری است اما در مراحل پس آزمون و پیگیری متفاوت از هم نیست.

نتیجه گیری

روایت درمانی و رفتاردرمانی عقلانی هیجانی، هر کدام به ترتیب سبب رهایی از فشار کلان روایت ها و تغییر باورهای غیرمنطقی میشوند؛ این امر منجر به کاهش نگرانی از بدریختی بدن و افسردگی در زنان با تجربه جراحی پستان شده است، در نتیجه می توان از آنها به عنوان یک مداخله بالینی موثر در این بیماران استفاده کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
388 -401
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083551 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!