تجزیه و تحلیل مخاطرات انسانی محیط کار درحوزه بهداشت، ایمنی، محیط زیست به روش های تلفیقی EFMEA & SHERPA (مطالعه موردی: شرکت تولیدی صندلی خودرو)

پیام:
چکیده:

بروز خطای انسانی در محیط های شغلی امری اجتناب ناپذیر می باشد که می تواند خسارات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. لذا این پژوهش با هدف شناسایی و پیش بینی خطای انسانی و ارزیابی ریسک های زیست محیطی و ارائه راهکارهای کنترلی جهت کاهش خطاها و ریسک های بحرانی با استفاده از تکنیکSHERPA و EFMEA در شرکت تولیدی صندلی خودرو انجام گرفت. این مطالعه علمی پژوهشی در شرکت تولیدی صندلی خودرو اجرا شد که برگه های SHERPA و EFMEA از روش های مشاهده و مصاحبه و آنالیز سلسله مراتبی وظیفه HTA تکمیل گردید. از رویکرد پیش بینی و کاهش خطای انسانی برای شناسایی خطای انسانی در ایستگاه های کاری و ارزیابی ریسک های زیست محیطی برای جنبه های محیط زیستی استفاده و راهکارهای کنترلی ارائه گردید. تجزیه و تحلیل برگه های SHERPAنشان داد تعداد کل خطاهای انسانی شناسایی شده در وظایف شغلی، 43 خطا می باشد که از این تعداد 53/46% خطاها از نوع عملکردی، 27/9% خطاها از نوع بازدیدی، 13/94% خطاها از نوع بازیابی و 4/64% خطاها مربوط به خطای انتخابی می باشند و نتایج حاصل از ارزیابی ریسک های زیست محیطی EFMEA نشان داد از 14ریسک شناسایی شده 42/85% ریسک های بحرانی (H)، 14/28% ریسک های متوسط (M) و 42/85% ریسک های پایین (L) می باشند. بارزترین خطای این شرکت مربوط به خطای عملکردی و بازدیدی و بیش ترین ریسک های زیست محیطی مربوط به خروجی های واحد رنگ می باشد. لذا آموزش کارکنان و سرپرستان و تدوین دستورالعمل های کاری جهت نظارت و بازرسی دقیق اپراتورها و انجام اقدامات مناسب در صورت بروز نقص در این سازمان، در اولویت اقدامات اصلاحی قرار گرفت.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -60
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083592 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!