نیازسنجی آموزش محیط زیستی معلمان هنرستان های اهواز

پیام:
چکیده:

تحقیق حاضر با هدف نیاز سنجی آموزش محیط زیستی معلمان هنرستان های اهواز انجام شد. تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. نمونه آماری تحقیق شامل 108 معلم (54 مرد و 54 زن) است که به صورت تصادفی و بر اساس جدول مورگان انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات زیست محیطی می باشد که بر اساس مولفه های شابینا (2009) طراحی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. جهت بررسی تفاوت معنی دار بین متغیرها از آزمون t و آنالیز واریانس (ANOVA) و  ارتباط بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که اطلاعات زیست محیطی معلمان مورد مطالعه در حد متوسط و در بخش های تنوع زیستی، انرژی و منابع طبیعی در حد ضعیف است. نتایج دیگر این تحقیق نشان داد که بین جنسیت معلم و اطلاعات زیست محیطی تفاوت معنی دار وجود ندارد ولی بین رشته تحصیلی و اطلاعات زیست محیطی تفاوت معنی دار وجود دارد. هم چنین بین تحصیلات و اطلاعات زیست محیطی ارتباط وجود ندارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083645 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!