تاثیر برنامه آرام سازی بنسون و آرام سازی پیشروندهی عضلانی بر هوش هیجانی پرستاران بخش های مراقبت های ویژه، یک مطالعه کارآزمایی بالینی

پیام:
چکیده:
مقدمه

تاثیر هوش هیجانی در موفقیت افراد در سازمان های بهداشتی درمانی از اهمیت خاصی برخوردار است، لذا هدف از اجرای پژوهش حاضر اثر آرام سازی بنسون و آرام سازی پیشرونده ی عضلانی  بر هوش هیجانی پرستاران بخش های ویژه بوده است.

مواد و روش ها

در این مطالعه کارآزمایی بالینی 105 نفر از پرستاران بخش های مراقبت ویژه بیمارستان آیت الله کاشانی و هاجر(س) شهرکرد در سال 1397-1398شرکت داشته، که به صورت تصادفی در دو گروه مداخله آرام سازی پیشرونده ی عضلانی (35 نفر) و آرام سازی بنسون(35 نفر)  و یک گروه کنترل(35 نفر) تقسیم شدند. گروه مداخله آرام سازی بنسون ، تمرینات آرام سازی بنسون را به مدت 20 دقیقه یک بار در روز به مدت سه ماه انجام دادند. گروه مداخله آرام سازی پیشرونده ی عضلانی، تمرینات آرام سازی را به مدت 45 دقیقه  و به مدت سه ماه روزانه انجام دادند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه ی هوش هیجانی شرینگ و اطلاعات دموگرافیک بود که در سه نوبت قبل از مداخله، بلافاصله و سه ماه بعد در سه گروه تکمیل گردید. داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار spss نسخه18 و با سطح معنی داری (=0.05 (p مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

بر اساس نتایج آزمون آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات مشخص شد که میانگین نمرات هوش هیجانی قبل و بلافاصله و سه ماه بعد از مداخله در گروه آرام سازی پیشرونده ی عضلانی تفاوت معناداری دارد(P=0.008) درحالی که این تفاوت در گروه کنترل معنا دار نمی باشد(P=0.515) . همچینن مشخص شد که میانگین نمرات هوش هیجانی  در گروه آرام سازی بنسون قبل و بلافاصله بعد از مداخله معنی دار نشد (P=0.345) در حالیکه قبل و سه ماه بعد از مداخله در گروه آرام سازی بنسون معنی دار شد(P=0.002)

نتیجه گیری

با توجه به نتایج این پژوهش دریافت می شود که روش های آرام سازی پیشرونده ی عضلانی  و بنسون تاثیر مطلوبی بر  هوش هیجانی دارند و می توانند به عنوان روش هایی مفید در بهبود هوش هیجانی  بخش های مراقبت ویژه، اجراشده و آموزش داده شوند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
414 -422
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083666 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!