بررسی تاثیر رویکرد تلفیقی رفتاردرمانی شناختی مثبت نگر بر استرس ناباروری و امیدواری زنان نابارور

پیام:
چکیده:
مقدمه

ناباروری یک بحران پیچیده زندگی است که منجر به فشارهای عمیق عاطفی و روانی بر زوجین می شود. ناباروری و مراحل درمان آن زمینه های به وجود آمدن استرس و ناامیدی است. هدف پژوهش حاضر بررسی بررسی تاثیر رویکرد تلفیقی رفتاردرمانی شناختی مثبت نگر بر استرس ناباروری و امیدواری زنان نابارور بود.

روش کار

روش این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود.جامعه آماری در این پژوهش کلیه زنان نابارور مراجعه کننده به مراکز درمان ناباروری شهرستان خرم آباد در سال 1398 بودند. روش نمونه گیری در این پژوهش بدین صورت بود که از میان کلیه زنان نابارور که در سال 1398دارای پرونده در مراکز درمان ناباروری شهرستان خرم آباد بودند و با رعایت ملاک های ورود و خروج به صورت تصادفی 30 نفر انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. سپس طبق شرایط یکسان و همزمان، پیش آزمون در قالب پرسشنامه های استرس ناباروری و امیدواری از هر دو گروه آزمایشی و گواه به عمل آمد. سپس مداخله با روش رویکرد تلفیقی رفتاردرمانی شناختی مثبت نگر به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای بر روی گروه آزمایشی اجرا شد ولی گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد. پس از اتمام جلسات مجددا از هر دو گروه پس آزمون اجرا شد.

یافته ها

نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره و تک متغیره نشان داد که مداخله رویکرد تلفیقی رفتاردرمانی شناختی مثبت نگر بر کاهش استرس ناباروری و افزایش امیدواری زنان نابارور تاثیر مثبت و معنادار داشته است(0/001>P).

نتیجه گیری

با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت، رویکرد تلفیقی رفتاردرمانی شناختی مثبت نگر بر کاهش استرس ناباروری و افزایش امیدواری زنان نابارور تاثیر معنادار داشته است. بنابراین پیشنهاد می شود، درمان هایی از این قبیل برای ارتقای سلامت روانی در زنان نابارور استفاده گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
436 -445
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083668 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!