تاثیر انحراف فکر بر اضطراب بیماران حین سنگ شکنی برون اندامی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

متداول ترین روش درمان سنگ های کلیوی، سنگ شکنی برون اندامی است. اکثر بیماران در طی این پرویسجر دچار اضطراب می شوند. توجه به اضطراب این بیماران بر روند بهبودی آنان بسیار اثرگذار است لذا هدف از این مطالعه، مقایسه بررسی تاثیر انحراف فکر  بر سطح اضطراب بیماران تحت سنگ شکنی برون اندامی بوده است.           

روش بررسی

این مطالعه یک پژوهش کارآزمایی بالینی است که در سال 1397 بر روی 120بیمار که جهت عمل سنگ شکنی برون اندامی به بیمارستان آیت ا..کاشانی شهرکرد مراجعه نمودند، انجام شد. بیماران به روش در دسترس وارد مطالعه شدند و به روش  شبه تصادفی طبقه ای به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند.  گروه آزمون علاوه بر مراقبت روتین، حین عمل آوای طبیعت همراه با مناظر زیبای آن را دریافت کردند و گروه کنترل تنها مراقبت روتین دریافت کردند. میزان اضطراب بیمار بر اساس پرسشنامه اشپیل برگر اندازه گیری شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و آزمون t و تجزیه و تحلیل گردید.

یافته ها

میانگین تغییرات نمره اضطراب در گروه دریافت کننده انحراف فکر، 98± 56/21-  و در گروه کنترل 12/8± 21/5- بود  که بین گروه کنترل و گروه دریافت کننده انحراف فکر از نظر تغییرات نمره اضطراب اختلاف معنادار بود(p=0/001).

نتیجه گیری

روش انحراف فکر در کاهش سطح اضطراب در بیماران تحت سنگ شکنی برون اندامی موثر است و می تواند در آینده در مدیریت اضطراب این بیماران مورد استفاده قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
455 -461
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083670 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!