بررسی تاثیر برنامه مبتنی بر مدل سازگاری روی بر سلامت عمومی فرزندان افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف

سلامت عمومی، صرفا نداشتن بیماری یا ناتوانی نیست، بلکه حالتی از رفاه بوده که با توجه به آن فرد قادر است با استرس‏های معمول زندگی کنار آمده، از نظر شغلی و تحصیلی مفید واقع شود. عوارض بیماری مولتیپل اسکلروزیس والدین تاثیرات بالقوه ای بر سلامت عمومی فرزندان دارد. لذا هدف از این مطالعه بررسی تاثیر برنامه مبتنی بر مدل سازگاری روی بر سلامت عمومی فرزندان بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس می باشد.

مواد و روش ها

این مطالعه به صورت نیمه تجربی بر روی 80 نفر از فرزندان جوان مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس، عضو انجمن ام اس و سازمان بهزیستی شهرکرد در سال 1397 انجام گردید. نمونه ها بصورت در دسترس انتخاب، فرم بررسی روی، توسط آن ها تکمیل و افرادی که کمتر از 80 درصد نمره کسب کردند، وارد مطالعه و به صورت تصادفی به گروه کنترل و مداخله تخصیص یافتند. پرسشنامه سلامت عمومی GHQ_28، در هر دو گروه قبل، بلافاصله بعد و دو ماه بعد از مداخله تکمیل گردید. در گروه مداخله برنامه مبتنی بر مدل سازگاری روی تدوین، اجرا و پیگیری شد. شامل شش جلسه بود که دو جلسه آموزش و ارائه مطالب عمومی و چهار جلسه آموزش و مداخله مستقیم توسط پژوهشگر (با مشارکت و همکاری مشاور روانشناس) برای هر شرکت کننده(1) انجام شد. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار21 SPSS و آزمون های آماری تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

قبل از مداخله، میانگین نمرات سلامت عمومی بین دو گروه از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشت(716/0p=). ولی بلافاصله بعد(p=0/025) و دو ماه بعد از مداخله(p<0/001) تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده شد. نمرات سلامت عمومی در گروه مداخله افزایش معنی داری نشان داد.

 نتیجه گیری

استفاده از برنامه مبتنی بر مدل سازگاری روی، بر سلامت عمومی فرزندان مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس تاثیر مثبت دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
472 -481
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083672 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!