بررسی تاثیر لالایی بر تغییرات الگوی خواب نوزادان نارس بدنبال ساکشن لوله تراشه در بخش مراقبت های ویژه نوزادان

پیام:
چکیده:
زمینه وهدف

نوزادان نارس از یک سو جهت حفظ حیات و ادامه روند تکامل سیستم های بدن نیاز به بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان(NICU) دارند. از سوی دیگر مواجهه متعدد با پروسیجر های تهاجمی می تواند باعث ایجاد استرس های زیادی شود که با تکامل عصبی حسی او مغایرت دارد. مشاهده مستقیم نوزاد و شناخت رفتار های نوزاد می تواند پرستاران را در انجام مراقبت های حمایتی تکاملی یاری رسانده و باعث کنترل درد و استرس در آنان شود؛ لذا این پژوهش با هدف تعیین تاثیر لالایی بر تغییرات الگوی خواب  نوزادان نارس بدنبال ساکشن لوله تراشه انجام گرفت.

روش بررسی

در این کارآزمایی بالینی 25 نوزاد بستری شده در بخش NICU بیمارستان حضرت زینب(س) شیراز در سال 1395 مورد بررسی قرار گرفت. به منظور اختصاص تصادفی نمونه ها با استفاده از روش پاکت بسته دو حالت A وB در نظر گرفته شد. اگر نوزاد در حالت A قرار می گرفت ابتدا 10 دقیقه قبل و ده دقیقه بعد از ساکشن از طریق هدفون صوت لالایی پخش شد ودر 24 ساعت بعد هدفون بدون پخش لالایی(سکوت) برای نوزاد گذاشته می شداگر در حالت B بود عکس آن صورت می گرفت. در نهایت هر نوزاد دو بار مورد ارزیابی قرار می گیرد .در هر دو حالت پاسخ های فیزیولوژیک فیلم برداری شده از طریق ابزار APIB ثبت گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون من ویتنی تحلیل شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین نمره خواب ده دقیقه قبل از ساکشن در گروه لالایی و سکوت مشاهده نشد(p=0/77) ، اما میانگین نمره خواب ده دقیقه بعد از ساکشن در دو گروه، تفاوت معناداری نشان داد (p=0/004) همچنین مقایسه میانگین نمره خواب در گروه لالایی قبل و بعد از ساکشن و همچنین در گروه سکوت با سطح معناداری 0/001 تفاوت معناداری را نشان داد.

نتیجه گیری

با توجه به یافته های این مطالعه لالایی بهبود الگوی خواب نوزادان نارس بدنبال پروسیجر دردناک موثراست لذا توصیه می شود پرستاران از این روش به عنوان مداخله ی موثر در بهبود الگوی خواب نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان استفاده کنند .

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
482 -490
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083673 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!