آزمون الگوی علی سرزندگی تحصیلی دانش آموزان بر اساس مشارکت فعال با میانجیگری امنیت در مدرسه

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف آزمون الگوی علی سرزندگی تحصیلی دانش آموزان بر اساس مشارکت فعال با میانجی گری امنیت در مدرسه انجام گرفت. این پژوهش کمی و از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان دبیرستانی شهر سقز در سال تحصیلی 1396-1397 بودند. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده بود. حجم نمونه با توجه به مدل کرجسی- مورگان و با در نظر گرفتن خطای 05/0 =α، 145 نفر تعیین گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های امنیت در مدرسه (SRS) (با پایایی 82/0 = α)، مشارکت فعال در مدرسه (SES) (با پایایی 67/0 = α) و سرزندگی تحصیلی (EVQ) (با پایایی 85/0 = α) استفاده شد. روایی ابزارها با نظر اساتید علوم تربیتی و روانشناسی تایید گردید. داده ها با دو نرم افزار Spss vs. 22 و lisrel. 8.50و با روش مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که مدل ارائه شده از برازش مناسب و مطلوبی برخوردار است (49/1= ،x2/df، 91/0= GFI، 91/0= AGFI، 92/0= CFI، 93/0= NFI، 043/0= RMSEA) و مولفه مشارکت فعال به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق مولفه امنیت در مدرسه بر سرزندگی تحصیلی تاثیر معنی دار دارد (05/0>p). مشارکت فعال و امنیت در مدرسه، مولفه هایی مهم در توسعه و بهبود سرزندگی تحصیلی دانش آموزان است. از اینرو توجه به عوامل امنیت در مدرسه و مشارکت فعال جهت پیشبرد اهداف و تلاش جهت سوق دادن دانش آموزان به سمت سرزنده بودن و اثربخش بودن پیشنهاد می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
68 -90
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083738 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!