شناسایی الزامات و موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر عملکرد مدرسهبر اساس الگوی سه عاملی شهدر مسیر دستیابی به مدل مطلوب بودجه ریزی در خرده سیستم های آموزش و پرورش

پیام:
چکیده:

این پژوهش به وضعیت عوامل مرتبط با اجرای بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر عملکرد مدرسه با مدیریت مدرسه محوری در دبیرستان های نمونه شهر تهران بر اساس الگوی شه مشتمل بر سه عامل توانمندی، مشروعیت و مقبولیت می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و روش گردآوری داده ها توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل کل مدارس هدف یعنی 40 مدیر و 200 نفر از معلمان دبیرستان های نمونه دوره دوم شهر تهران می باشد. به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه پژوهش گر بر مبنای الگوی شه استفاده شد به طوری که علاوه بر سه بعد توانایی، اختیار و پذیرش، صرفه اقتصادی نیز به عنوان عامل موثر اضافه گردید. روایی پرسش نامه با استفاده از نظر متخصصان و کارشناسان امر بودجه و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ 88 درصد تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با بکارگیری آزمون های آماری t تک نمونه ای و آزمون فریدمن و با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 20 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر گروه های مخاطب علی رغم پذیرش مناسب و لزوم صرفه اقتصادی اجرای بودجه ریزی مدرسه محور، سایر شرایط از جمله توانمندی ارزیابی عملکرد، انسانی و فنی، همچنین مشروعیت رویه ای و مقبولیت جزء موانع محسوب می گردند. بر این اساس در وضع موجود بستر مناسب برای اجرای بودجه ریزی مبتنی بر مدرسه وجود ندارد و با توجه به برنامه کلان آموزش و پرورش در اجرای مدیریت مدرسه محور، تلاش برای بهبود آن در مدارس ضرورت دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
149 -174
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083741 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!