تاثیر حاکمیت شرکتی بر لحن گزارشگری مالی

پیام:
چکیده:

لحن توسط نسبت واژه های مثبت و منفی که در گزارشهای سالانه هیات مدیره موجود است مشخص می شود، که می تواند براساس دو دیدگاه اطلاعاتی و فرصت طلبانه بکار رود. دیدگاه اطلاعاتی موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود، درحالیکه دیدگاه فرصت طلبانه در قالب مدیریت ادراک،به منظور دستکاری و انحراف در ادراک استفاده کنندگان بکار می رود.حاکمیت شرکتی به عنوان مکانیزمی برای کاهش فرصت طلبی مدیران عمل می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر لحن گزارشگری مالی است. برای طراحی شاخصی که متغیر حاکمیت شرکتی را اندازه گیری کند، از روش تاپسیس استفاده شده است. در این شاخص از شش معیار استقلال هیات مدیره، مالکیت مدیریتی، دوگانگی وظایف مدیر عامل، کیفیت حسابرسی، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت استفاده شد. نمونه پژوهش حاضر که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند شامل 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1389 تا 1395 می باشد. برای آزمون فرضیه پژوهش از رگرسیون چندگانه با داده های ترکیبی از نوع پانل استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد، هر چقدر حاکمیت شرکتی قوی تر باشد، لحن بدبینانه در گزارشگری مالی بیشتر خواهد بود. به عبارتی حاکمیت شرکتی قوی تر، موجب جلوگیری از فرصت طلبی مدیرانی می شود که از طریق لحن، به مدیریت ادراک استفاده کنندگان می پردازند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
33 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083794 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!