مدل سازی سازه های موثر بر اخلاق حرفه ای حسابرسی با بکارگیری مدل سازی ساختاری - تفسیری از دیدگاه خبرگان حرفه

پیام:
چکیده:

ورشکستگی شرکت های بین المللی ریشه در چشم پوشی بر تخلفات حسابداری دارد و این چشم پوشی در نهایت به دلیل افول اخلاق و فراموش کردن رسالت حرفه حسابرسی به عنوان یک حرفه خودگردان می باشد. از آنجا که سازه های متعددی بر اخلاق حرفه ای حسابرسی تاثیرگذار است؛ لذا این پژوهش با درک این موضوع از طریق مدلسازی ساختاری - تفسیری به دنبال طراحی مدلی مبنی بر سطح بندی و تفکیک سازه های موثر بر اخلاق حرفه ای حسابرسی است. جامعه آماری پژوهش شامل حسابداران رسمی کشور در سال 1398 می باشد که جهت انتخاب نمونه از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. روش شناسی پژوهش ترکیبی می باشد که در بخش کیفی مبتنی بر شناسایی سازه های موثر بر اخلاق حرفه ای حسابرسی از طریق تحلیل محتوای مبانی نظری، پیشینه تجربی و انجام تحلیل دلفی فازی با مشارکت 20 خبره حرفه حسابرسی به عنوان اعضای پانل و در بخش کمی نیز با مشارکت 16 خبره حرفه حسابرسی و از طریق تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به دنبال مدلسازی ساختاری - تفسیری می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که اساسی ترین سازه های موثر بر اخلاق حرفه ای حسابرسی سازه رقابت در بازار حسابرسی، نوع و قدرت حاکمیت شرکتی، خصوصی یا غیرخصوصی بودن صاحبکار، اندازه سازمان صاحبکار، عدم مصالحه به دلیل تهدید صاحبکار به برکناری حسابرس، مشکلات مالی حسابرس و نوسانات اقتصاد از قبیل بالا رفتن نرخ ارز و تورم می باشد. این سازه ها مرتبط با شاخص های محیطی و اقتصادی می باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
281 -317
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083801 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!