اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان و انعطاف پذیری شناختی مادران کودکان با اختلال یادگیری ویژه

پیام:
چکیده:
هدف 

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان و انعطاف پذیری شناختی مادران کودکان با اختلال یادگیری ویژه انجام شد.

روش

طرح پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه مادران دانش آموزان سوم تا پنجم مراجعه کننده به مراکز ناتوانی های یادگیری شهر ارومیه در سال تحصیلی 95-96 تشکیل می دادند. از میان آنها، 30 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش وکنترل (هر گروه 15 نفر) به صورت تصادفی جایگزین شدند.گروه آزمایش برنامه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در طی هشت جلسه یک و نیم ساعته را دریافت کردند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه های تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی و همکاران (2001) و پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندورال (2010) بودند که توسط پژوهشگر به عنوان پس آزمون در اختیار مادران قرار گرفت و داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس در نسخه 22 نرم افزار spss تحلیل شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی موجب کاهش هیجانات منفی (05/0P<)، و افزایش هیجانات مثبت (05/0P<) در مادران کودکان با اختلال یادگیری ویژه گردیده است. همچنین یافته ها نشان داد که برنامه مبتنی بر ذهن آگاهی موجب افزایش انعطاف پذیری شناختی (05/0P<) در مادران کودکان با اختلال یادگیری ویژه شده است و بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری از لحاظ متغیرهای مذکور وجود دارد.

نتیجه گیری

براساس یافته ها می توان نتیجه گرفت برنامه مبتنی بر ذهن آگاهی موجب کاهش مشکلات روان شناختی و افزایش سلامت روان در مادران کودکان با اختلال یادگیری ویژه می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -84
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083881 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!