بررسی اثربخشی مداخله ی بهنگام والد محور مبتنی بر الگوی سال های باورنکردنی بر مشکلات رفتاری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر 5-7 سال

پیام:
چکیده:
هدف

پژوهش حاضر، با هدف تعیین اثربخشی مداخله بهنگام والد محور سالهای باورنکردنی بر مشکلات رفتاری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر 7-5 سال انجام شد.

روش

روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر بود که در سال 1397 در مراکز استثنایی شهرستان لردگان مشغول به تحصیل بودند. از بین آن ها به روش تصادفی 30 نفر که دارای مشکلات رفتاری بودند بر اساس مقیاس مشکلات رفتاری راتر(1975،فرم والدین) انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه 15 نفره(آزمایش و کنترل) گمارده شدند و سپس والدین گروه آزمایشی در 12 جلسه تحت برنامه مداخله ای سالهای باورنکردنی قرار گرفتند و والدین گروه کنترل هیچ برنامه مداخله ای را در طی این مدت دریافت نکردند. پس از اتمام دوره مداخله و 3 ماه بعد، آزمون مشکلات رفتاری راتر(فرم والدین) بار دیگر بر روی دو گروه به ترتیب بعنوان پس آزمون و پیگیری اجراشد. داده های به دست آمده با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر تجزیه و تحلیل گردید.

یافته ها

یافته ها نشان داد که بین عملکرد دو گروه آزمایش و کنترل در میزان مشکلات رفتاری در خرده مقیاسهای(پرخاشگری و بیش فعالی، ناسازگاری اجتماعی، رفتار ضداجتماعی و کمبود توجه) تفاوت معنی دار آماری(0/005>p) وجود دارد.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج به دست آمده می توان از برنامه مداخله سالهای باورنکردنی به منظور کاهش مشکلات رفتاری کودکان کم توان ذهنی به عنوان یک روش مداخله ای موثر استفاده نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -43
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083887 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!