اثربخشی تکنیک های بازی درمانی گروهی بر حساسیت اضطرابی، درماندگی و تاب آوری دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری

پیام:
چکیده:
هدف

پژوهش حاضر با هدف تعیین میران اثربخشی تکنیک های بازی درمانی گروهی بر حساسیت اضطرابی، درماندگی و تاب آوری دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری انجام شد.

روش

این پژوهش از طرح شبه آزمایشی پیش آزمون -پس آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دچار اختلال یادگیری مراجعه کننده به مرکز اختلال یادگیری آموزش و پرورش شهر بوشهر به تعداد 253 نفر در سال تحصیلی 98-1397 بود. از میان آن ها به روش نمونه گیری در دسترس 40 نفر که ویژگی های لازم را داشتند فهرست و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه حساسیت اضطرابی ریس، پترسون، گورسکی و مکنالی (1986)، پرسشنامه درماندگی آموخته شده کوینلس و نلسون (1988) و مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) بود. گروه آزمایش به مدت دوازده جلسه به صورت گروهی تحت آموزش قرار گرفت. داده های حاصل از پژوهش با آزمون تحلیل واریانس آمیخته با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

یافته ها

یافته ها نشان داد تکنیک های بازی درمانی گروهی در گروه آزمایش موجب بهبود حساسیت اضطرابی، درماندگی و تاب آوری شده است و این تاثیر در مرحله پیگیری دو ماهه پایدار ماند (0/05˂P).

نتیجه گیری

با توجه به یافته های به دست آمده از مطالعه حاضر می توان نتیجه گیری کرد که آموزش تکنیک های بازی درمانی گروهی می تواند به عنوان یک روش مداخله ای در بهبود حساسیت اضطرابی، درماندگی و تاب آوری دانش آموزان با اختلال یادگیری استفاده شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -69
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083888 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!