اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر مدل داگاس بر نگرش های ناکارآمد و نگرانی نوجوانان دارای اختلال اضطراب فراگیر

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر مدل داگاس بر نگرش های ناکارآمد و نگرانی دانش آموزان دارای اختلال اضطراب فراگیر انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانش آموزان دارای اختلال اختلال اضطراب فراگیر شهر اصفهان در سال تحصیلی 97-1396 بود. در این پژوهش تعداد 30 دانش آموز دارای اختلال اضطراب فراگیر از بین جامعه آماری با روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند (15 دانش آموز در گروه آزمایش و 15 دانش آموز در گروه گواه). گروه آزمایش مداخلات درمانی 12 جلسه ای مربوط به درمان شناختی مبتنی بر مدل داگاس را در طی سه ماه به صورت هفته ای یک جلسه 90 دقیقه ای دریافت نمودند. این در حالی است که گروه گواه هیچگونه مداخله ای را در طول پژوهش دریافت نکرد. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر (اسپیتزر و همکاران، 2006)؛ پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (دیوی و ولز، 2006) و مقیاس نگرش های ناکارآمد (بک و همکاران، 1988) بود. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از این پژوهش توسط نرم افزار (SPSS) ویرایش 23 با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیل کواریانس صورت گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر مدل داگاس بر نگرش های ناکارآمد و نگرانی دانش آموزان دارای اختلال اضطراب فراگیر تاثیر معنادار دارد (0/001>p).

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
85 -95
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083889 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!