مقایسه اثربخشی بازی درمانی انفرادی و گروهی بر تاب آوری در دانش آموزان دبستانی مبتلا به نقص توجه- بیش فعالی.

پیام:
چکیده:
هدف

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی بازی درمانی انفرادی و گروهی بر تاب آوری در دانش آموزان دبستانی مبتلا به نقص توجه- بیش فعالی بود.

روش

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دبستانی مبتلا به نقص توجه- بیش فعالی شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 60 نفر از آنان انتخاب، و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (هر گروه 20 دانش آموزان) قرار گرفتند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) استفاده شد. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. گروه های آزمایش تحت بازی درمانی انفرادی (10 جلسه 45 دقیقه ای) و بازی درمانی گروهی (10 جلسه 60 دقیقه ای) قرار گرفتند؛ اما گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

یافته ها نشان داد که هر دو بازی درمانی انفرادی و گروهی بر افزایش تاب آوری دانش آموزان دبستانی مبتلا به نقص توجه- بیش فعالی اثربخش بودند (0.01p<)، همچنین نتایج نشان داد، بازی درمانی انفرادی، دارای تاثیر بیشتری بر بهبود تاب آوری دانش آموزان دبستانی مبتلا به نقص توجه- بیش فعالی بود (p<0/01).

نتیجه گیری

نتایج نشان داد از بازی درمانی انفرادی و گروهی می توان در افزایش تاب آوری در دانش آموزان ADHD بهره برد. پیشنهاد می شود در مدارس از این دو درمان برای کودکان استفاده نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -13
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083890 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!