بررسی نیازها، قابلیت ها و توانمندی های فرماندهی و مدیریت در عرصه جنگ های آینده ج.ا.ایران

پیام:
چکیده:
جنگ به عنوان پدیده ای ویرانگر همواره امنیت انسان ها را تهدید کرده و با گذر زمان و پیشرفت فناوری، صحنه های جنگ پیچیده تر و گسترده تر شده و همین تغییرات نیاز به مطالعه در خصوص جنگ و توانمندی های مقابله با آن را ضروری تر می نماید. هدف این پژوهش بررسی توانمندی ها براساس نیاز حوزه های مختلف فرماندهی و مدیریت صحنه جنگ در ج.ا.ایران می باشد. این تحقیق از جنبه جهت گیری، کاربردی و از جنبه هدف، توصیفی می باشد. به منظور تحقق هدف های تحقیق ابتدا با مطالعه پیشینه و ادبیات نظری تحقیق و مصاحبه با خبرگان، صحنه جنگ در سه حوزه فرماندهی، مدیریت و سطوح راهبردی دسته بندی گردید و سپس با انتخاب نمونه آماری از جامعه آماری (شامل استادان و دانش آموختگان دانشکده دفاع ملی) با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 85 نفر و نظرخواهی از آن ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و با بهره گیری از روش تحقیق آمیخته (علی- مقایسه ای و معادلات ساختاری) و استفاده از آزمون «خی دو»، نتایج دسته بندی گردید. در نتیجه تحقیق درکنار تقسیم بندی صحنه جنگ در سه حوزه فرماندهی، مدیریت و سطوح راهبردی، توانمندی ها و نیازهای مستقل هریک از این سه حوزه به منظور جهت گیری های تربیت نیروی انسانی کارآمد و متناسب با نیازهای صحنه جنگ آینده ج.ا.ایران مشخص گردید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -68
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083937 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!