بررسی تاثیر مولفه های فرهنگی و اجتماعی دفاع مقدس بر آینده امنیت ملی ج.ا.ایران

پیام:
چکیده:
این تحقیق با هدف بررسی تاثیر مولفه های فرهنگی و اجتماعی دفاع مقدس بر آینده امنیت ملی ج.ا.ایران انجام گرفت. سوال اصلی تحقیق این است که تا چه اندازه مولفه های فرهنگی و اجتماعی دفاع مقدس بر آینده امنیت ملی ج.ا.ایران اثرگذار هستند؟ تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی (از نوع همبستگی) و از نظر شیوه گردآوری داده ها کمی- کیفی است. جامعه آماری تحقیق شامل افرادی بود که از مسائل و وضعیت امنیت ملی به اندازه کافی مطلع بوده و نسبت به سرمایه های اجتماعی و فرهنگی ناشی از دفاع مقدس و نقش آن بر زندگی امروز و امنیت کشور اطلاع کافی داشتند. باتوجه به حجم گسترده جامعه آماری از نظر دسته بندی، نمونه آماری به روش گلوله برفی به تعداد 16 نفر انتخاب شد؛ چراکه گرچه افراد زیادی برای هریک از حوزه های بالا وجود داشتند اما کسانی که به هرسه حوزه آینده پژوهی، امنیت ملی و دفاع مقدس در حوزه های فرهنگی و اجتماعی به طور همزمان تسلط داشته باشند، اندک بوده و همچنین افراد بعد از نفر 16، نظرهای تکراری اعلام نمودند. آینده امنیت ملی، سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی برگرفته از مطالعات انجام گرفته، با کمک پرسشنامه انجام شدند. نتایج حاصل از معادلات ساختاری با نرم افزار آماری PLS و نیز t وابسته با نرم افزار آماری SPSS، حاکی از آن بود که سرمایه فرهنگی و اجتماعی دفاع مقدس در آینده امنیت ملی اثرگذار بودند. همچنین تفاوت معناداری در متغیر آینده امنیت ملی، میان وضعیت موجود و آینده وجود نداشت. از سوی دیگر، تفاوت معناداری در وضع موجود و آینده میزان سرمایه فرهنگی و اجتماعی دفاع مقدس و ابعاد آن وجود داشت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -96
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083938 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!