معرفی الگویی برای مدیریت عملکرد کارکنان در مراکز تحقیقاتی نظامی

پیام:
چکیده:
مدیریت عملکرد کارکنان برای سازمان، دستاوردهای آشکار و پنهان بسیاری دارد، زیرا اجرای صحیح آن موجب بهبود عملکرد کارکنان و در نتیجه ارتقای بهره وری سازمان می گردد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای؛ از نظر روش، توصیفی؛ از نظر ماهیت داده ها، کیفی و از نظر زمان گردآوری داده ها، مقطعی است. روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و هدف این تحقیق ارائه الگوی مدیریت عملکرد کارکنان در مراکز تحقیقاتی نظامی با استفاده از پیشینه تحقیق و مطالعه موردی می باشد. در این مقاله پس از بیان مسئله، هدف ها و سوال های تحقیق، ضرورت واکاوی مدیریت عملکرد تشریح گردیده و مبانی نظری و مفاهیم مدیریت عملکرد تعریف شده است. سپس مزیت های اجرای مدیریت عملکرد و شاخص های مدیریت عملکرد شناسایی و انتخاب شده است. در ادامه پس از پاسخ به سوال های پژوهش، الگوی پژوهش تشکیل شده و ارتباط میان مولفه های اصلی الگو تبیین شده است. در این پژوهش به منظور سنجش روایی الگو از تجربه ها و نظرهای خبرگان سازمانی و دانشگاهی استفاده شده و در یک دوره دوماهه در پرسشنامه ای، کلیه ابعاد روایی از جمله روایی محتوایی و شاخص های مرتبط با پایایی الگوی پیشنهادی در یک مرکز تحقیقاتی نظامی محاسبه گردیده است. آلفای کرونباخ 0/90 به دست آمده که نشان دهنده پایایی بالای پرسشنامه و نتایج آزمون t نشان دهنده تثبیت الگو و شاخص های معرفی شده در آن است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
97 -130
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083939 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!