معرفی الگوی راهبردی شکل گیری رهبری اخلاقی در سازمان صنایع دفاع ج.ا.ایران

پیام:
چکیده:
امروزه قرارگرفتن دو مفهوم رهبری و اخلاق در کنار یکدیگر، جذابیت هایی را برای سازمان ها و مدیران به وجود آورده است. هدف این تحقیق ارائه الگویی راهبردی برای رهبری اخلاقی در سازمان صنایع دفاع ج.ا.ایران است. به منظور طراحی الگو، از روش کیفی و راهبرد داده بنیاد با رویکرد ظاهرشونده یا «گلیزری» استفاده شد. جامعه مورد مطالعه، خبرگانی از سازمان صنایع دفاع می باشند که آگاهی نظری و عملی در ارتباط با موضوع مورد مطالعه داشته اند. با 22 نفر از این جامعه مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. تجزیه و تحلیل متون مصاحبه ها از راه تحلیل مضمون و روش کدگذاری گلیزر که شامل کدگذاری حقیقی و نظری است، انجام شد. به منظور کدگذاری نظری از خانواده کدگذاری «شش C» استفاده شد. هر C نشان دهنده یک مفهوم کلی است. اولین c، علل است که شامل ویژگی های فردی و سازمانی است. دومین c، عوامل همبسته است که شامل نظام های منابع انسانی و آموزش است. سومین c، شرایط میانجی است که شامل مدیریت ارتباطات و اخلاقیات سازمانی است. چهارمین c، اقتضائات است که شامل مذهب، جو سازمانی و فرهنگ سازمانی است. پنجمین c، نتایج یا پیامدهاست که شامل ارزش آفرینی برون سازمانی، بهبود روانشناختی رفتاری و سازمانی است. ششمین c، زمینه محیطی است که شامل محیط اخلاق محور، شرایط فشارهای خارجی، شرایط غیراخلاقی رقبا و تحریم خارجی سازمانی است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
131 -159
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083940 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!