بررسی تفاوت نسلی در کارکنان باتجربه و جوان در سازمان های نظامی (مطالعه موردی: کارکنان ستادی یکی از سازمان های نظامی)

پیام:
چکیده:
مطالعه حاضر به بررسی تفاوت نسلی و تفاوت در فرهنگ ها و ارزش ها در یکی از سازمان های نظامی پرداخته است. با توجه به اینکه کشور ایران در دهه های اخیر، با حوادث گوناگونی از جمله انقلاب، دوران جنگ و پس از جنگ رو به رو بوده است، بنابراین افراد با سنین و سوابق متفاوت، با شکل های مختلفی از جهت گیری های ارزشی، هنجارها و به دنبال آن الگوهای رفتاری در میان چند نسل مواجه می باشند. به ویژه در سازمان های نظامی که نسل گذشته شاغل در آن با حوادث جنگ و پس از جنگ درگیر بوده و جانشین پروری در این سازمان ها ضرورت دارد. بنابراین شناخت تفاوت در نسل ها موجب شناخت دقیق تر از چگونگی برخورد، مدیریت و تعامل با نسل های جوان تر شده و این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مطالعه، بررسی اثر تفاوت نگرش نسلی بر تعهدهای کارکنان به عنوان یکی از مصداق های رفتاری کارکنان در نسل های مختلف است. در راستای این هدف، از ابزار پرسشنامه و از تعداد 98 نمونه در ستاد یکی از سازمان های نظامی با کارکنانی در سنین و سوابق متفاوت برای گردآوری اطلاعات موردنیاز و در راستای آزمون فرضیه ها، از برازش معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی PLS و نرم افزارهای SPSS و Smart PLS استفاده شده است. نتایج نشان داده که تفاوت نسلی بر تعهدهای مداوم و هنجاری کارکنان سازمان نظامی موردبررسی اثر مثبت و بر تعهدهای موثر، اثر منفی و معناداری دارد. به عبارتی دیگر، نسل های جوان تر دارای تعهدهای موثر بالاتر و تعهدهای مداوم و هنجاری کمتری نسبت به نسل های باتجربه تر هستند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
61 -88
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083944 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!