اثر 14 هفته تمرین استقامتی بر تغییر بیان ژن های MYH7 و MYH7b و تغییرات ساختاری بطن چپ رت های نر نژاد ویستار

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

ژن‌های MYH7 و MYH7β [a1]  در عملکرد قلب نقش مهمی را به عهده دارند از طرف دیگر فعالیت استقامتی ساختار و عملکرد قلب را به چالش می کشد، بنابراین هدف این مطالعه بررسی اثر14هفته تمرین استقامتی بر تغییر بیان ژن‌های MYH7 و MYH7b [a2] و تغییرات ساختاری بطن چپ رت های نر نژاد ویستار بود.[a3] 

روش بررسی

در این مطالعه تجربی 14 موش (20±113گرم) تحت شرایط کنترل شده (دما، چرخه روشنایی و تاریکی و دسترسی آزاد به آب و غذا) نگهداری و بعد از آشناسازی (24±231 گرم) به صورت تصادفی به دو گروه کنترل (7 سر) و تجربی (7 سر) تقسیم شدند. گروه تجربی یک برنامه (30 متر در دقیقه، 50 دقیقه در هر جلسه، 6 جلسه دویدن در هفته به مدت 14 هفته) استقامتی را روی تردمیل اجرا نمود و سپس 48 ساعت پس از پایان آخرین جلسه تمرینی همراه با گروه کنترل بی‌هوش و تشریح شدند، سپس قلب و در ادامه بطن چپ آنها خارج و با استفاده از روشReal time-PCR  میزان بیان ژن MYH7 و [MYH7b [a4 بطن چپ آنها اندازه‌گیری شد، در پایان با استفاده از آزمون آماری t میانگین بیان ژن‌های MYH7 و [MYH7b [a5 گروه تجربی و کنترل ارزیابی و مقایسه شد.

یافته ها

 فعالیت استقامتی موجب افزایش معنی‌دار نسبت وزن قلب به وزن بدن در رت های گروه تجربی نسبت به گروه کنترل شد (005/0p=)[a6] ، میزان بیان ژن‌های MYH7 و [MYH7b [a7 به طور معنی‌داری [a8] در گروه تجربی بیشتر بود (001/=p).

نتیجه گیری

به نظر می رسد تجدیدساختار قلب ناشی از فعالیت‌های استقامتی که به صورت هایپرتروفی نمود پیدا می‌کند با افزایش بیان ژن MYH7 و MYH7b [a9] همراه باشد.

*فرمول ها به درستی نمایش داده نمی شوند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
878 -891
لینک کوتاه:
magiran.com/p2084036 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.