تاثیر 4 هفته تمرین هوازی بر شاخص های استرس اکسیداتیو و آنژیوژنز در بافت قلب رت های نر مبتلا به دیابت نوع دو

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

دیابت نوع دو اثرات اکسیداتیوی و ضد آنژیوژنزی را از طریق مسیرهای مختلف در بافت قلب اعمال می کند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر 4 هفته تمرین هوازی بر شاخص های استرس اکسیداتیو و آنژیوژنز در بافت قلب رت های نر مبتلا به دیابت نوع دو بود.

مواد و روش ها

در یک مطالعه تجربی، 30 سر رت نر نژاد ویستار بطور تصادفی به سه گروه دیابتی با تمرین هوازی (10=n) ، گروه کنترل دیابتی (10=n) و گروه کنترل سالم (10=n) تقسیم شدند. القاء دیابت نوع دوم از طریق تزریق درون صفاقی STZ صورت گرفت. پروتکل تمرین هوازی فزاینده شامل 4 هفته، 5 جلسه در هفته دویدن بر روی تریدمیل با سرعت 20 متر بر دقیقه به مدت 60 دقیقه بود. سطوح ROS و NO ، بیان ژن های HIF-1α  و VEGF مورد اندازه گیری قرار گرفتند. از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی جهت تحلیل داده ها استفاده گردید. سطح معنی داری 0/05> p بود.

یافته ها

نتایج نشان داد که دیابت نوع دو موجب افزایش معنی دار سطوح (ROS (p<0/05 و کاهش معنی دار سطوح (NO (p<0/05 و بیان ژن های (HIF-1α (p<0/05 و (VEGF (p<0/05 در مقایسه با گروه کنترل سالم شده است. تمرین هوازی باعث کاهش معنی دار سطوح (ROS (p<0/05 و افزایش معنی دار سطوح (NO (p<0/05 و  افزایش بیان ژن های (HIF-1α  (p<0/05 و (VEGF (p<0/05 در مقایسه با گروه کنترل دیابت شده است.

نتیجه گیری

دیابت نوع دو باعث افزایش فشار اکسیداتیو در بافت قلب می شود و فرایند آنژیوژنز در قلب دیابتی را مختل می کند. به نظر می رسد تمرین هوازی با کاهش ROS، دارای اثر مثبت بر فرایند آنژیوژنز می باشد و می تواند باعث بهبود قلب دیابتی شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
892 -905
لینک کوتاه:
magiran.com/p2084037 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.