بررسی اثر عصاره ی هیدروالکلی گیاه اسطوخودوس بر روی نورون های پورکنژ تحت استرس شنای اجباری در موش های صحرایی نر با روش هیستولوژی و ایمونوهیستوشیمی

پیام:
چکیده:
مقدمه

 بر اساس جستجوهای انجام شده، در مورد تاثیر عصاره ی گیاه اسطوخودوس (Lavender) بر روی نورون های پورکنژ تحت استرس شنای اجباری مطالعه ای یافت نشد. از این رو، مطالعه ی حاضر با هدف بررسی تاثیر عصاره ی گیاه اسطوخودوس بر روی نورون های پورکنژ تحت استرس شنای اجباری انجام شد.

روش ها

در این مطالعه ی تجربی، 50 سر موش صحرایی به صورت تصادفی به 5 گروه 10تایی تقسیم شدند (10 = n). چهار گروه تحت استرس شنای اجباری به ترتیب عبارت از گروه اول دریافت کننده ی نرمال سالین، گروه دوم، سوم و چهارم مورد عصاره ی اسطوخودوس با دزهای 200، 400 و 600 میلی گرم/کیلوگرم به صورت گاواژ به مدت 14 روز دریا فت کردند. گروه پنجم، گروه شاهد (Intact) بود. پس از دوره ی درمان با بیهوشی عمیق، مخچه خارج و در فرمالین ثابت شد. با روش هیستولوژی و ایمونوهیستوشیمی، بررسی ریخت شناسی نورون ها انجام شد. داده ها با آزمون های Duncan و Scheff تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

 میانگین تعداد نورون های سالم پورکنژ در حیواناتی که 400 میلی گرم/کیلوگرم عصاره ی اسطوخودوس می گرفتند، در مقایسه با سایر گروه های مورد که دزهای 200 و 600 میلی گرم/کیلوگرم از این عصاره و یا نرمال سالین دریافت می کردند، افزایش معنی داری نشان داد (001/0 > P). شکل غیر طبیعی نورون های پورکنژ، متراکم شدن هسته، مشخص نبودن محدوده ی هسته از سیتوپلاسم، افزایش اسیدوفیلی و مثبت شدن نورون های پورکنژ با Caspase-3 در گروه تحت استرس شنای اجباری دریافت کننده ی نرمال سالین در مقایسه با سایر گروه ها بیشتر بود.

نتیجه گیری

مطالعه ی حاضر نشان داد که عصاره ی اسطوخودوس در دز 400 میلی گرم/کیلوگرم می تواند یک نقش محافظتی بر روی نورون های پورکنژ قشر مخچه ی موش های صحرایی تحت استرس شنای اجباری داشته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1338 -1346
لینک کوتاه:
magiran.com/p2084852 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.