جداسازی و شناسایی یک سویه جدید استوباکتر گاننسیس KBMNS-IAUF-6 از میوه موز، مقاوم به میزان بالای دما و اتانول

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف

استفاده از سویه های استوباکتر مقاوم به اتانول و دما برای تولید سرکه در مقیاس صنعتی اهمیت دارد. هدف از این بررسی جداسازی و شناسایی سویه های استوباکتر مقاوم به میزان بالای دما و اتانول به عنوان استارتر تولید سرکه بود.

مواد و روش کار

عصاره الکلی موز به محیط فراتیور منتقل و پس از 24 ساعت انکوباسیون در دمای 30 درجه سلسیوس، کلنی های دارای هاله شفاف به عنوان باکتری های اسیداستیک، خالص و از نظر میکروسکوپی و ماکروسکوپی بررسی شدند. مقاومت نسبت به دمای بالا در میزان اتانول و زمان ثابت و مقاومت نسبت به میزان بالای اتانول در دما و زمان ثابت بررسی شدند.

یافته ها

بررسی های جدایه در محیط کارر (Carr) نشان داد که این باکتری، گونه ای از استوباکتر است. با توجه به نتایج بهینه سازی  به روش تک فاکتوره، این گونه قادر به رشد در محیط کارر حاوی  9 درصد اتانول در دمای  40 درجه سلسیوس پس از 72 ساعت بود.

نتیجه گیری

 این اولین گزارش از جداسازی باکتری اسیداستیک از موز در ایران است. ترادف ژنومی 16s-rDNA این باکتری، به عنوان یک سویه جدید مقاوم به میزان بالای اتانول و دما، به نام استوباکتر گاننسیس KBMNS-IAUF-6 تحت شماره دسترسی MK968570 در بانک جهانی ژن در پایگاه NCBI ثبت شد. این سویه جدید می تواند به عنوان یک سویه مقاوم به میزان بالای دما و اتانول، برای تولید سرکه موز در مقیاس نیمه صنعتی و صنعتی پیشنهاد شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
251 -265
لینک کوتاه:
magiran.com/p2084891 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.