دیداری سازی خوشه ها و پویایی قلمروی موضوعیHPV

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

تحلیل هم واژگانی، براساس هم رخدادی واژگان، به عنوان یکی از تکنیک های مهم علم سنجی و کتابسنجی، امکان تحلیل محتوای مدارک علمی قلمروهای مشخص پژوهشی را فراهم می آورد. هدف از پژوهش حاضر دیداری سازی خوشه ها و پویایی قلمروی موضوعی HPV است.

روش بررسی

پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با روش تحلیل هم رخدادی واژگان که از روش های علم سنجی است با رویکرد تحلیلی انجام شده است. کلیدواژه‏های مقالات نمایه شده در وب‏گاه علم در قلمروی موضوعی HPV بین سال‏های 1392 تا 1396، جامعه مقاله حاضر هستند. تحلیل‏های آماری و هم رخدادی واژگان روی 17278 کلیدواژه 13249 مقاله انجام گردید. پس از انجام فرآیند یکدست‏سازی واژگان، نقطه برش مشخص و برای تحلیل و آماده سازی داده ها و نیز ترسیم نقشه ها، از نرم افزارهای یو.سی.آی.نت (UCINET)، VOSviewer (نسخه 1.6.11) و SPSS  نسخه 16 استفاده شد.

یافته ها

کلیدواژه «CERVICAL CANCER» دارای بیشترین فراوانی و با CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA زوج هم واژگانی است. بیشتر مطالعات HPV در ناحیه 3 نمودار راهبردی یعنی موضوعات نوپدید و یا روبه زوال قرار دارد.

نتیجه گیری

 تحلیل هم رخدادی واژگان، ابزار مناسب و قدرتمندی است که در کشف و دیداری سازی علم و دانش، ردیابی علوم، سیر پویایی مفهومی و تعیین و تحلیل نواحی مورد پژوهش در قلمرو های موضوعی کمک بسیاری به برنامه ریزان و سیاست گذاران پژوهشی می کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
266 -278
لینک کوتاه:
magiran.com/p2084892 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.