شکل‎های شیمیایی و روابط کمیت-شدت (Q/I) پتاسیم در اراضی تحت کشت پسته مناطق رفسنجان و انار

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
پارامترهای کمیت-شدت اطلاعات مفیدی را در ارتباط با قابلیت استفاده پتاسیم فراهم می‎کنند. اطلاعات مربوط به روابط کمیت-شدت در خاک‎های تحت کشت پسته مناطق رفسنجان و انار موجود نیست. لذا این مطالعه به منظور بررسی وضعیت و شکل‎های شیمیایی پتاسیم با استفاده از عصاره‎گیرهای رایج و هم‎چنین مطالعه روابط کمیت-شدت در اراضی مذکور انجام گردید. برای این منظور در 20 نمونه خاک از مناطق رفسنجان، انار، نوق و کبوترخان پتاسیم خاک توسط عصاره‎گیرهای استات‎آمونیم یک مولار، استات‎سدیم یک مولار، کلریدکلسیم 01/0 مولار، اسیدنیتریک 1/0 مولار، کلریدسدیم دو مولار، آب و اسیدنیتریک یک مولار جوشان استخراج شد و شکل‎های شیمیایی و همبستگی این عصاره‎گیرها با غلطت پتاسیم برگ تعیین شد. نتایج نشان داد که میزان پتاسیم محلول در این خاک‎ها بین 9/33 تا 6/193، پتاسیم تبادلی بین 8/71 تا 6/683 و پتاسیم غیرتبادلی بین 1/250 تا 6/1112 میلی‎گرم در کیلوگرم خاک می‎باشد. عصاره‎گیرهای مورد بررسی همبستگی معنی‎داری با غلظت پتاسیم برگ درختان پسته نشان ندادند. مطالعه کانی‎شناسی نشان داد که کانی‎های غالب در این منطقه مونت‎مویلونیت، ایلیت، کلریت، کائولینیت و پالیگورسکایت می‎باشند. مطالعه روابط کمیت-شدت نشان داد که دامنه مقادیر پارامترهای پتانسیل بافری (PBC) در این خاک‎ها از 7/30 تا 8/78، دامنه نسبت فعالیت تعادلی (ARke)  002/0 تا 022/0 و پتاسیم به سهولت قابل تبادل (ΔK) از 088/0 تا 66/1 می‎باشد. پارامتر ΔK همبستگی معنی‎داری با شکل‎های محلول، تبادلی و غیر‎تبادلی و پارامتر ARke همبستگی معنی‎داری با شکل‎های محلول و تبادلی نشان دادند اما پارامتر PBC با شکل‎های شیمیایی پتاسیم و ویژگی‎های خاک همبستگی معنی‎داری نشان نداد.
زبان:
فارسی
صفحات:
22 تا 38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2085232 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!