تاثیر عنصر روی و سیتوکینین بر برخی پارامترهای رویشی و اکوفیزیولوژیکی دانهال های پسته در شرایط شور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
به منظور بررسی تاثیر روی، بنزیل آدنین و شوری بر برخی از خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی دانهال های پسته، یک آزمایش گلخانه ای در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل با سه تیمار شوری (0، 1200 و 2400 میلی گرم کلرید سدیم در کیلوگرم خاک)، روی (0، 5 و 10 میلی گرم در کیلوگرم خاک) و بنزیل آدنین (0، 50 و 100 میلی گرم در لیتر) با سه تکرار بر روی رقم بادامی ریز زرند صورت گرفت. نتایج نشان داد، تنش شوری موجب کاهش معنی دار وزن خشک اندام هوایی و ریشه، طول سیستم ریشه ای، ارتفاع ساقه، سطح برگ و محتوای کلروفیل و کاروتنوئیدها گردید. هم چنین تنش شوری فلورسانس کلروفیل (Fv/Fm)، شاخص فتوسنتز (PI) و سبزینگی برگ را نیز کاهش داد. لیکن مصرف توامان 100 میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین و 10 میلی گرم روی در کیلوگرم خاک، مقدار این پارامترها را با افزایش مواجه ساخت، به گونه ای که وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه و طول سیستم ریشه ای را به ترتیب 39، 43 و 31 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد، در شرایط شور، مصرف بنزیل آدنین و روی به تنهایی و یا توامان از طریق بهبود پارامترهای رویشی و فتوسنتزی، عملکرد گیاه پسته را در شرایط تنش شوری بهبود بخشید.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2085233 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!