اثر برهمکنش کاربرد بنزوات سدیم، نیترات پتاسیم، روغن سویا و روغن ولک بر رفع نیاز سرمایی درختان پسته

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
گرم شدن کره زمین در سال های اخیر و نا کافی بودن سرمای زمستان و عدم تامین نیاز سرمایی درختان پسته، منجر به کاهش قابل ملاحظه کمیت و کیفیت محصول تولیدی شده است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر کاربرد مواد شیمیایی در غلبه بر عوارض عدم تامین نیاز سرمایی درختان بارور پسته رقم اکبری، در دو سال، در مناطق انار و کشکوئیه شهرستان رفسنجان، استان کرمان، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل روغن ولک 4 و 6%، روغن سویا 4 و 6%، نیترات پتاسیم 4 و 8 در هزار، روغن ولک 4% + بنزوات سدیم 4 در هزار، روغن ولک 3% + بنزوات سدیم 1 در هزار، روغن ولک 4% + بنزوات سدیم 1 در هزار، روغن ولک 2% + روغن سویا 2% + نیترات پتاسیم 5 در هزار + بنزوات سدیم 5/0 در هزار، روغن ولک 3% + روغن سویا 3 %، روغن ولک 4% + نیترات پتاسیم 5 در هزار، روغن سویا 5% + نیترات پتاسیم 5 در هزار + بنزوات سدیم 1 در هزار، روغن ولک 5% + نیترات پتاسیم 5 در هزار + بنزوات سدیم 1 در هزار و نیز شاهد بودند. پارامترهای میزان عناصر سدیم و پتاسیم در جوانه گل و گل کامل باز شده، میزان آهن، مس، روی، فسفر، سدیم، پتاسیم و منگنز موجود در بافت برگ، وزن صد دانه، انس، درصد خندانی، درصد دهان بسته، درصد پوکی و وزن محصول تر هر درخت اندازه گیری شد. نتایج نشان داد تیمارهای روغن ولک 4%، روغن ولک 6% و نیز تیمار روغن ولک 3% + بنزوات سدیم 1 در هزار دارای بیشترین درصد خندانی و کمترین درصد پوکی بودند. از نظر میزان عناصر آهن، مس، روی، فسفر، سدیم، پتاسیم و منگنز در برگ پسته، اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود نداشت. به طور کلی می توان بیان داشت که بهترین محلول پاشی جهت غلبه بر عدم تامین نیاز سرمایی درختان پسته، محلول پاشی روغن سویا 6% و تیمار روغن ولک 5% + نیترات پتاسیم 5 در هزار + بنزوات سدیم 1 در هزار بود که به ترتیب با کاهش انس به میزان 38/1و 01/1، کاهش درصد پوکی به میزان 5/3 و 28/2 درصد و در مقابل، افزایش وزن صد دانه به میزان 1/7 و 6/5 گرم، در نهایت منجر به افزایش وزن محصول تر در هر درخت به میزان 83/2 و 7 کیلوگرم در مقایسه با شاهد گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
57 تا 73
لینک کوتاه:
magiran.com/p2085234 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!