پاسخ های فیزیو-بیوشیمیایی پایه ها و دورگ های بین گونه ای جنس پسته (.Pistacia vera L) به سرما

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
سرما از جمله عوامل محیطی است که رشد و عملکرد محصولات کشاورزی را محدود می سازد. این پژوهش به منظور مطالعه سرما بر شاخص های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی پایه ها و دورگ های بین گونه ای جنس پسته و غربال کردن پایه های متحمل طراحی و اجرا گردید. فاکتورها شامل شش پایه (پایه بادامی ریز زرند، قزوینی، سرخس، دورگ های بین گونه ای اینتگریما ´ بادامی ریز زرند، اینتگریما ´ قزوینی و اینتگریما ´ سرخس) و چهار رژیم دمائی (4، 0، 2- و 4- درجه سانتی گراد) و سه تکرار بود. دانهال ها جهت سرمادهی در مرحله 6 تا 8 برگی به مدت 2 ساعت در دماهای ذکر شده قرار گرفتند. با توجه به نتایج کمترین محتوای پروتئین و بیشترین میزان نشت یونی، مالون دی آلدهید، قندهای محلول، پرولین، فنل کل، ظرفیت آنتی اکسیدانی و فعالیت پروتئاز در تیمار دمایی 4- درجه سانتی گراد بدست آمد. بیشترین محتوای قندهای محلول، پرولین، فنل کل، ظرفیت آنتی اکسیدانی و مقدار پروتئین کل در پایه های دورگ اینتگریما ´ قزوینی، قزوینی، دورگ اینتگریما ´ سرخس و سرخس مشاهده شد. به علاوه میزان بالای نشت یونی و مالون دی آلدهید در دورگ اینتگریما ´ بادامی ریز زرند شاخصی از شدت خسارت وارده بود. در مجموع، از میان پایه های مورد مطالعه، پایه های دورگ اینتگریما ´ قزوینی، قزوینی، دورگ اینتگریما ´ سرخس و سرخس به عنوان متحمل ترین و دورگ اینتگریما ´ بادامی ریز زرند به عنوان حساس ترین پایه به سرما تشخیص داده شدند.
زبان:
فارسی
صفحات:
93 تا 113
لینک کوتاه:
magiran.com/p2085236 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!