تعیین شاخص های انرژی در چرخه حیات پنبه به منظورتهیه بذر و کشت مجدد آن در روش های مختلف خاک ورزی (مطالعه موردی در شهرستان ورامین)

پیام:
چکیده:

تجزیه و تحلیل شاخص های مهم انرژی در کشت پنبه شامل کلیه مراحل در تولید بذر پنبه‌دانه از مرحله تهیه بستر بذر تا پس از برداشت (کرک‌گیری دانه‌پنبه) است. در ایران پژوهش‌هایی تا مرحله برداشت در روش خاک‌ورزی مرسوم انجام شده است و پژوهش از مرحله تهیه بستر بذر تا مرحله پس از برداشت در روش‌های مختلف خاک‌ورزی انجام نگرفته است. در این مطالعه مقدار مصرف انرژی از مرحله بستر بذر تا مرحله پس از برداشت (کرک‌گیری کردن بذر) در روش‌های مختلف خاک‌ورزی انجام گردیده است. تیمارهای خاک‌ورزی که بر اساس کاهش مقدار مصرف انرژی تقسیم‌بندی شده‌اند، شامل خاک‌ورزی مرسوم، کم‌خاک‌ورزی، حداقل-خاک‌ورزی و بی‌خاک‌ورزی (کاشت مستقیم) بودند که در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج به‌دست آمده نشان داد که خاک‌ورزی مرسوم با میانگین عملکرد 4/3636 کیلوگرم در هکتار دارای بیش‌ترین مقدار و تیمار بی‌خاک‌ورزی با میانگین عملکرد 3/1753 کیلوگرم در هکتار دارای کم‌ترین مقدار تولید وش پنبه گردید. نتایج تحقیقاتی این پژوهش نشان داد که خاک‌ورزی مرسوم دارای بیش‌ترین مقدار مصرف انرژی (MJ/ha 44/38942) و تیمار بی‌خاک‌ورزی دارای کم‌ترین مقدار مصرف انرژی (MJ/ha 02/32063) است. بیش‌ترین انرژی مستقیم در روش خاک‌ورزی مرسوم با مقدار MJ/ha99/19302 و کم‌ترین آن در روش بی‌خاک‌ورزی با مقدار MJ/ha57/12423 به‌دست آمد. بیش‌ترین انرژی مصرفی مستقیم مربوط به نهاده آبیاری و سپس سوخت به‌ترتیب با مقادیر انرژی مصرفی (MJ/ha 5850 و 4/4704) بود. مقدار کل انرژی صرف شده غیر‌مستقیم که شامل سموم و کودهای شیمیایی است، معادل MJ/ha 45/19639 محاسبه شد. بیش‌ترین کارایی و بهره‌وری انرژی در روش خاک‌ورزی مرسوم به ترتیب با مقادیر MJ/ MJ99/1 و kg/MJ 09/0 و کم‌ترین آن در بی‌خاک‌ورزی MJ/ MJ 17/1 وkg/MJ 05/0به‌دست آمد. با توجه به نتایج تحقیقات و بیش‌تر بودن کارائی و بهره‌وری انرژی در روش خاک‌ورزی مرسوم، می‌توان این روش را به عنوان روش خاک‌ورزی در این منطقه توصیه نمود.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -83
لینک کوتاه:
magiran.com/p2085428 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.