سنتز و بررسی خواص فوتوکاتالیستی نانو ذرات ZnO در اثر افزودن ZnWO4

پیام:
چکیده:
در این پژوهش فعالیت فوتوکاتالیستی ZnO و نانوکامپوزیت حاصل از ترکیب آن با ZnWO4 مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تاثیر افزودن ZnWO4 به نانو ذرات ZnO بر روی فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت ZnO-ZnWO4 مورد مطالعه قرار گرفت. از روش میکروامولسیون آب در روغن به منظور سنتز نانو ذرات استفاده شد و درصدهای متفاوت استوکیومتری از این نانوکامپوزیت جهت بررسی خواص فوتوکاتالیستی سنتز شد. برای مشخصه یابی نانو ذرات، از آنالیزهای پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، و طیف سنجی جذبی مرئی و فرابنفش (UV-Vis) استفاده شد. نتایج پراش اشعه ایکس نشان داد که نانوکامپوزیت ZnO-ZnWO4 با کریستال های نانومتری شکل گرفته است و همچنین نتایج به دست آمده از TEM نشان دهنده توزیع اندازه ذرات در محدوده 40 تا 60 نانومتر است. نتایج نشان می دهد که راندمان تخریب فتوکاتالیستی رنگ متیلن بلو توسط نانوذرات ZnO در اثر افزوده شدن ZnWO4، افزایش چشمگیری داشته و بالاترین راندمان تخریب مربوط به نانوکامپوزیت ZnO-30%ZnWO4 با 57/96% است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -41
لینک کوتاه:
magiran.com/p2085731 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.