تجزیه و تحلیل آثار عوامل اقتصاد کلان در مدیریت ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی

پیام:
چکیده:

سوال اساسی این مطالعه عبارت است از اینکه «کنترل عوامل اقتصاد کلان چگونه و تا چه حد می تواند در مدیریت ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی، موثر باشند؟». در راستای پاسخ گویی به این سوال، به بررسی اثرات مهمترین عوامل اقتصادی اثرگذار بر صنعت پتروشیمی فعال در بازار سهام تهران، به عنوان یکی از مهمترین پایگاه های اطلاع رسانی در زمینه حجم سرمایه گذاری ها در این بخش از اقتصاد ایران پرداخته و در این مسیر با توجه به حقایق و شواهد آشکار شده اقتصاد کشور، تحلیل امکان سنجی قابلیت عملیاتی سازی و ارائه تحلیل های کمی، مرور مهمترین مطالعات موجود و بررسی آمارهای رسمی انتشار یافته برگزیده شده اند، سعی در شناسایی مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان موثر بر ریسک سرمایه گذاری در این صنعت پرداخته شده است. در این راستا، از یک رهیافت آماری نوین که مبتنی بر رویکرد حافظه بلندمدت باشد (الگوی غیرخطی واریانس ناهمسان شرطی مبتنی بر رویکرد حافظه بلندمدت یا FIGARCH)، استفاده گردید. به همین منظور با استفاده از داده های سری زمانی ماهانه طی دوره زمانی آذرماه 1387 لغایت آبان ماه 1397 به برآورد الگوهای بهینه تحقیق پرداخته شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش ضمن تایید وجود ارتباط معنادار و مبتنی بر تئوری های اقتصادی- مالی میان عوامل اقتصادی و ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی، بر نقش پررنگ تر متغیرهای نرخ ارز و نرخ تورم در قیاس با سایر متغیرهای تحقیق در امر کنترل ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی را تاکید نموده و آثار تغییرات قیمت نفت و درجه باز بودن اقتصادی در تبیین رفتار ریسک سرمایه گذاری در این صنعت را در درجه بعدی اهمیت قرار می دهند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
167 -211
لینک کوتاه:
magiran.com/p2085865 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.