فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای پدیده سکوت سازمانی در ایران

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در سال های اخیر موضوع سکوت سازمانی جایگاه مهمی را در بین پژوهش های مربوط به حوزه سازمان و مدیریت بدست آورده است. سکوت سازمانی پدیده ای اجتماعی محسوب می شود که در اثر عوامل متعددی در سازمان بروز کرده و نتایج مهم سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد. این پژوهش با بکارگیری روش فراتحلیل و با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه عوامل موثر بر سکوت سازمانی و پیامدهای آن در ایران و با استفاده از نرم افزار جامع فراتحلیل CMA انجام شده است. در این بررسی از تعداد 51 مطالعه منتخب، تعداد 30 متغیر مستقل و 21 متغیر وابسته مختلف شناسایی شد. نتیجه این بررسی فراتحلیل نشان داد که متغیرهای هویت سازمانی، ارتباط اثربخش، رفتار سازمانی مثبت گرا، عوامل فردی، عوامل مدیریتی، عوامل اجتماعی، عوامل سازمانی و نگرش های مدیریتی بیشترین تاثیرگذاری بر سکوت سازمانی در سازمان های ایرانی داشته اند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که سکوت سازمانی، متغیرهای مهم سازمانی مثل کارآفرینی سازمانی، توانمندسازی روانشناختی کارکنان، اشتیاق شغلی، استرس شغلی، کارتیمی، حمله عاطفی و شادی در کار را به عنوان پیامدهای آن تحت تاثیر قرار می دهد

زبان:
فارسی
صفحات:
85 تا 107
لینک کوتاه:
magiran.com/p2086119 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!