مقایسه اثر سه برنامه تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون بر قدرت، هایپرتروفی و عملکرد حرکتی در زنان سالمند

پیام:
چکیده:
هدف
با توجه به افزایش جمعیت افراد سالمند، تحقیقات روی مداخله های بالقوه ای که بتواند افت عملکرد را کاهش دهد بسیار حائز اهمیت است، لذا هدف از این مطالعه، مقایسه اثر سه برنامه تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون بر قدرت، هایپرتروفی و عملکرد حرکتی در زنان سالمند بود.
روش بررسی
33 زن سالمند  با دامنه سنی 60 تا 70 سال، برای مطالعه انتخاب شدند. آزمودنی ها به طور تصادفی به سه گروه تمرین مقاومتی با محدودیت جریان خون (11 نفر)، تمرین مقاومتی بدون محدودیت جریان خون (11 نفر) و تمرین سنتی (11 نفر) تقسیم شدند. آزمون ها قبل و پس از دوره تمرینی 12 هفته ای گرفته شد. از روش تجزیه و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر برای بررسی تفاوت بین گروه ها استفاده شد 0/05>p.
یافته ها
تفاوت معنی داری بین گروه ها در قدرت پنجه دست (اندازه گیری شده توسط داینامومتر پنجه)، قدرت عضلات پایین تنه (اندازه گیری شده توسط دستگاه باز شدن زانو)، هایپرتروفی عضلانی (اندازه گیری شده با استفاد از اندازه های پیکرسنجی) و تحرک پذیری عملکردی (اندازه گیری شده توسط آزمون بلند شدن و رفتن زمان دار) وجود نداشت (0/05>p).
نتیجه گیری
  هر سه روش تمرین قدرتی با و بدون محدودیت جریان خون و سنتی اثر مشابهی بر قدرت و حجم عضلانی و تحرک پذیری عملکردی زنان سالمند دارد. لذا تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون با بارهای سبک تر که نیاز به تلاش بیشینه کمتری دارند و احتمالا ایمن تر می باشند، برای زنان سالمند توصیه می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
26 -35
لینک کوتاه:
magiran.com/p2087417 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.