بررسی اثرات کپسول زنجبیل در درمان تهوع و استفراغ بیماران دریافت کننده سیس پلاتین تحت ماستکتومی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

پیام:
چکیده:
مقدمه

تهوع و استفراغ، یکی از شایع ترین و نامطلوب ترین عوارض داروی سیس پلاتین است. با توجه به اثرات زنجبیل در درمان و پیشگیری از تهوع و استفراغ، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات کپسول زنجبیل در درمان تهوع و استفراغ بیماران دریافت کننده سیس پلاتین تحت ماستکتومی انجام شد.

روش کار

 این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 98-1397 بر روی 60 بیمار سرطانی در درمانگاه شیمی درمانی بیمارستان شهید مدنی تبریز انجام گرفت. گروه مداخله از 10 روز پس از شیمی درمانی و یک هفته قبل از ماستکتومی، روزانه 2 نوبت قرص 500 میلی گرمی زنجبیل را دریافت نمودند؛ گروه کنترل قرص پلاسبو استفاده نمود. قبل از مداخله و روز پس از ماستکتومی از ابزار سنجش تهوع و استفراغ رودز استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون های شاپیروویلک و تی تست انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها

 در مقایسه درون گروهی، در گروه کنترل شدت تهوع پس از مداخله اختلاف آماری معنی داری نداشت (119/0=p)، درحالی که در گروه مداخله، اختلاف آماری معناداری پس از مداخله مشاهده شد (001/0=p)؛ همچنین در رابطه با شدت استفراغ در گروه کنترل تغییر معناداری مشاهده نشد (229/0=p)، در حالی که این نمره در گروه مداخله با کاهش معناداری همراه بود (004/0=p).

نتیجه گیری

 کپسول زنجبیل در درمان تهوع و استفراغ زنانی که از رژیم دارویی سیس پلاتین استفاده نموده و قرار است تحت ماستکتومی قرار گیرند، موثر و مفید است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
15 -21
لینک کوتاه:
magiran.com/p2087733 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.