بررسی ارتباط نظم قاعدگی با توتال تستوسترون و یافته های سونوگرافیک در زنان مبتلا به هیرسوتیسم

پیام:
چکیده:
مقدمه

با توجه به شیوع بیماری تخمدان پلی کیستیک و به دلیل بروز عوارض ناشی از آن در بین افراد در سنین باروری، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سطح سرمی تستوسترون و یافته‏ های سونوگرافیگ در دو گروه زنان متاهل با قاعدگی منظم و نامنظم با نمای مشترک هیرسوتیسم به منظور پیش بینی و تشخیص به عنوان جایگزین روش‏ های کنونی انجام شد.

روش کار

این مطالعه مورد شاهدی طی سال‏های 97-1396 بر روی 93 بیمار دارای هیرسوتیسم در دو گروه با قاعدگی منظم و نامنظم انجام گرفت. چک لیست فریمن-گالوی بعد از معاینه بالینی توسط متخصص زنان تکمیل و سپس بیماران تحت بررسی سونوگرافی واژینال و آزمایش سرمی تستوسترون قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ‏ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون های تی تست، کای اسکوئر، آزمون همبستگی و رگرسیون خطی انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ‏ها

در این مطالعه سطح تستوسترون بین 8/2-02/0 نانو مول بر لیتر، متوسط سطح تستوسترون در افراد با قاعدگی منظم 85/0 و در افراد با قاعدگی نامنظم 52/1 گزارش شد. در افراد با قاعدگی منظم ارتباط معناداری با هیرسوتیسم به ترتیب در محل ران، زیر شکم و در افراد با قاعدگی نامنظم در محل زیر شکم، ران و بازو مشاهده شد (05/0>p). در گروه با قاعدگی نامنظم ارتباط خطی مستقیم و معناداری بین معیار گالوی و یافته های سونوگرافیک تخمدان نیز مشاهده شد (05/0>p). هر کدام از یافته های سونوگرافیک کمی با سن بررسی شد و رابطه خطی معکوس و معناداری از نظر آماری بین میانگین تعداد فولیکول کمتر از 6 میلی متر با سن مشاهده شد که به معنای کاهش تعداد فولیکول کمتر از 6 میلی متر با افزایش سن است (01/0=p).

نتیجه ‏گیری

در هر دو گروه قاعدگی منظم و قاعدگی نامنظم می توان ارتباط بین سطح تستوسترون و رشد موهای زیر شکم و ران را مشاهده کرد که برای پیش گویی سطح تستوسترون در افراد با قاعدگی منظم ارزشمند است. همچنین یافته‏ های سونوگرافیک در افراد با قاعدگی نامنظم‏ می‏تواند در پیش بینی سطح سرمی تستوسترون ارزشمند باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
22 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2087734 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.