تاثیر پماد روغن نارگیل بر علائم هموروئید در زنان باردار: کارآزمایی بالینی تصادفی

پیام:
چکیده:
مقدمه

هموروئید، از شایع ترین مشکلات دوران بارداری می باشد. توصیه های اصلاح سبک زندگی با عدم تبعیت بیماران همراه است. خواص درمانی احتمالی روغن نارگیل بر هموروئید مطرح شده، اما شواهد علمی آن گزارش نشده است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر پماد روغن نارگیل بر علائم هموروئید در زنان باردار انجام شد.

روش کار

 این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 98-1397 بر روی 60 زن باردار مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت مشهد انجام شد. واحدهای پژوهش به طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. در گروه مداخله پماد روغن نارگیل 2 هفته و روزی 2 بار، یک اپلیکاتور استفاده گردید، ضمن اینکه به این گروه توصیه های اصلاح سبک زندگی داده شد. گروه کنترل فقط توصیه های اصلاح سبک زندگی را بر اساس دستورالعمل کشوری دریافت کردند. سنجش بهبود علائم هموروئید در روزهای اول، هفتم و چهاردهم با استفاده از مقیاس دیداری (درد، بیرون زدگی، خارش و نمره کل علائم هموروئید) صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های من ویتنی، تی مستقل و فریدمن انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها

میانگین نمره درد، بیرون زدگی، خارش و نمره کلی علائم هموروئید در گروه پماد روغن نارگیل با کاهش قابل توجهی در مقایسه با گروه کنترل همراه بود (05/0>p). در بررسی درون گروهی، در گروه پماد روغن نارگیل، نمره درد بر حسب روز سنجش، تفاوت معنی داری داشت (001/0>p)، اما در گروه کنترل این تفاوت معنی دار نبود (050/0=p).

نتیجه گیری

 پماد روغن نارگیل بر بهبود علائم هموروئید موثر است، لذااستفاده از آن در زنان باردار مبتلا به هموروئید درجه 1 و 2 پیشنهاد می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
66 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p2087739 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.