مدل سازگاری زناشویی براساس سبک های فرزندپروری با نقش میانجی طرحواره حوزه محدودیت مختل و راهبردهای مقابله ای

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

سازگاری زناشویی به معنای ظرفیت سازگارشدن با مشکلات و توانایی حل آن ها است. پژوهشگران امروزه به دنبال یافتن عوامل مرتبط با این سازگاری هستند. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل سازگاری زناشویی براساس سبک های فرزندپروری با نقش میانجی طرحواره حوزه محدودیت مختل و راهبردهای مقابله ای انجام شد.

روش بررسی

این مطالعه از نوع همبستگی بود. جامعه آماری را زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره بهزیستی استان البرز در سال 1396 تشکیل دادند. در این پژوهش، پرسشنامه سازگاری زناشویی (اسپینر، 1976)، پرسشنامه راهبردهای مقابله ای یانگ-رای (1994)، پرسشنامه سبک های فرزندپروری ادراک شده (یانگ، 1994) و پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ-فرم کوتاه (یانگ، 1988) به کار رفت. داده ها با روش همبستگی پیرسون و مدل یابی ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 22 و AMOS نسخه 23 تحلیل شدند. سطح معناداری 0٫05 برای تحلیل های آماری در نظر گرفته شد. 

یافته ها

نتایج نشان داد که سبک های فرزندپروری با نقش میانجی راهبردهای جبران (0٫001>p) و اجتناب (0٫001>p) و طرحواره حوزه محدودیت مختل (0٫001>p) می تواند سازگاری زناشویی را تبیین کند (0٫001>p).

نتیجه گیری

به طورکلی یافته ها تاییدکننده مدل سازگاری زناشویی براساس سبک های فرزندپروری با نقش میانجی طرحواره حوزه محدودیت مختل و راهبردهای مقابله ای است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2088119 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.