تاثیر بازی های ویدئویی بر رفتار کودکان دارای اختلال طیف اتیسم

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

تحقیقات نشان داد که بسیاری از ویژگی های رایج بازی ها از جمله نقش های ازپیش تعریف شده، اهداف و تکرارپذیری مابین سطوح، مشخصه هایی از کودکان اوتیستیک نظیر مشکلات اجتماعی، رفتاری، توانایی ترتیب بندی امور را تحت تاثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر بازی های ویدئویی بر رفتار کودکان دارای اختلال طیف اتیسم انجام شد.

 روش بررسی

روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با دو گروه آزمایشی و گواه بود. جامعه آماری را تمامی کودکان 15-7ساله مبتلا به اوتیسم شهر اراک در سال 1397 تشکیل می دادند که از بین آنان 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه قرار گرفتند. اعضای گروه آزمایش در طول پانزده هفته (هفته ای 2 جلسه) و هر جلسه به مدت 1 ساعت به صورت گروهی در بازی های ویدئویی شرکت داشتند و در گروه گواه هیچ مداخله ای انجام نگرفت. ابزار پژوهش پرسش نامه ارزیابی رفتاری راتر (فرم والدین، 1967) بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس در سطح معناداری 0٫05 و نرم افزار SPSS23 انجام گرفت. 

یافته ها

نتایج نشان داد که انجام بازی های ویدئویی توانست تاثیر معنا داری بر بهبود رفتارهای کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم داشته باشد (0٫002=p). 

نتیجه گیری

باتوجه به یافته ها، انجام بازی های ویدئویی موجب بهبود رفتار کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم می شود. از این رو بازی های ویدئویی برای این کودکان توصیه می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
64
لینک کوتاه:
magiran.com/p2088127 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.