تاثیر درمان فراشناختی بر شاخص های سلامت عمومی و خودکارآمدی و ادراک بیماری در بیماران کرونر قلبی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

پژوهش ها نشان داده اند بیماران قلبی عروقی دارای مشکل هایی در سلامت عمومی و خودکارآمدی و ادراک بیماری هستند. جهت افزایش این شاخص ها درمان های روان شناختی متعددی به کار رفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر درمان فراشناختی بر شاخص های سلامت عمومی و خودکارآمدی و ادراک بیماری در بیماران کرونر قلبی صورت گرفت. 

روش بررسی

طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری را تمامی مردان مبتلا به بیماری قلبی (CHD) در شهر قائم شهر تشکیل دادند که به کلینیک قلب بیمارستان ولیعصر قائم شهر در سال 97-1396 مراجعه کردند. از این تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند. سپس به پرسشنامه های سلامت عمومی (گلدنبرگ و همکاران، 1997) و خودکارآمدی (شرر و همکاران، 1982) و ادراک بیماری (برودبنت، پتریه، وینمن و مین، 2006) پاسخ دادند. برنامه مداخله فراشناختی به مدت هشت جلسه 90دقیقه ای بر گروه آزمایش انجام پذیرفت. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و به شیوه تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد. 

یافته ها

نتایج نشان داد میانگین نمرات پیش آزمون در گروه آزمایش در نمره کل سلامت عمومی و خودکارآمدی و ادراک بیماری به ترتیب 63٫67 و 54٫80 و 54٫2 و در پس آزمون به ترتیب 46٫45 و 66٫13 و 58٫46 است. نتایج آنالیز کواریانس مشخص کرد درمان فراشناخت به طور معناداری موجب کاهش مشکل های سلامت عمومی و افزایش خودکارآمدی و ادراک بیماری بیماران می شود (0٫05>p). 

نتیجه گیری

باتوجه به یافته ها، درمان فراشناختی می تواند درمان مناسبی جهت افزایش سلامت عمومی و خودکارآمدی و همچنین تعدیل ادراک بیماری در بیماران مبتلا به کرونر قلبی باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2088129 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.