مقایسه تحرک اجتماعی مردان و زنان در شهر تهران (جامعه مورد مطالعه : شهروندان تهرانی بالای 20 سال)

نویسنده:
پیام:
چکیده:
در این تحقیق تحرک اجتماعی درون نسلی و میان نسلی زنان و مردان بر حسب عوامل مختلف درکلان شهر تهران مقایسه می شود. در این تحقیق انواع قدرت (اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نمادین) به عنوان مهمترین عوامل اجتماعی مرتبط با تحرک اجتماعی در نظر گرفته شده و در دو گروه زنان و مردان مورد مقایسه قرارگرفتند. روش تحقیق پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد که در میان حجم نمونه 1054 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در سال 1395هجری شمسی انجام گرفته است. اعتبار صوری پرسشنامه با نظر متخصصان و روایی بخشی از پرسشنامه با آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. برای سنجش تفاوت ها از آزمون تی برای دو گروه مستقل استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از میزان تحرک میان نسلی و درون نسلی صعودی بالا در بین شهروندان تهرانی می باشد. تحرک اجتماعی درون نسلی زنان کمتر از مردان مشاهده شد، اما تحرک اجتماعی میان نسلی زنان و مردان در شهر تهران تفاوتی نداشت. در این تحقیق قدرت اقتصادی، نمادین، اجتماعی و فرهنگی در دو گروه زنان و مردان تفاوت معناداری نداشت اما تنها قدرت سیاسی بود که مردان بیش از زنان از آن برخوردار بودند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
99 -110
لینک کوتاه:
magiran.com/p2088613 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.