چالش های ایمن سازی گزارشگری مالی در ایران: رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان

پیام:
چکیده:
هدف

به دلیل نقش مهمی که در سال های اخیر بورس اوراق بهادار در زندگی اقشار مختلف مردم پیدا کرده، امروزه توجه به موضوعات حول گزارشگری مالی قابل فهم، مربوط، قابل اتکاء، شفاف و ایمن و همچنین توجه به مسائل و چالش ها برای ایمن سازی گزارشگری مالی از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، شناسایی چالش های ایمن سازی گزارشگری مالیبا بکارگیری روش نظریه پردازی زمینه بنیان می باشد.

روش

در این پژوهش، با بکارگیری روش نظریه پردازی زمینه بنیان، از طریق مصاحبه با 23 نفر از خبرگان و افراد صاحب نظر به روش نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، چالش های ایمن سازی گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، با بهره گیری از کدگذاری های زمینه بنیان، مفاهیم، مقوله ها، مشخصات و ابعاد مقوله ها که به عوامل زمینه ای، شرایط علی، راهبردها، شرایط مداخله گر و پیامدها طبقه بندی شده اند، استخراج گردیدند و با نظرات خبرگان حرفه ای، الگوی ارائه شده مورد تائید قرار گرفت.

یافته ها

یافته ها بیانگر چالش های فراوانی در ابعاد مختلف جهت ایمن سازی گزارشگری مالی در ایران است. چالش های عمده در زمینه ایمن سازی گزارشگری مالی از دیدگاه مشارکت کنندگان بیشتر مبتنی بر شرایط اقتصادی، دولتی بودن اقتصاد، قصور در پیاده سازی صحیح ماده 44 قانون اساسی، پایین بودن ضمانت اجرایی، فقدان فرهنگ پاسخگویی- پاسخ خواهی، چالش های حرفه حسابرسی و ضعف های عمده در سیستم کنترل های داخلی بوده است.

نتیجه گیری

 چالش های مطرح شده می تواند یک زنگ خطری برای نظام حسابداری و گزارشگری مالی باشد و اگر به موقع شناسایی و مرتفع نشوند، ممکن است حتی شرکتها را از حوزه رقابت پذیری و تنوع بخشی دور سازد.  

دانش افزایی

 یافته های پژوهش علاوه بر توسعه مبانی نظری ایمن سازی گزارشگری مالی، حاوی مفاهیم ارزشمندی برای مدیران شرکتها و مراجع حرفه ای درباره اهمیت گزارشگری مالی شرکتها می باشد. با وجود اهمیت گزارشگری مالی، تاکنون چالش های گزارشگری مالی مورد بررسی قرار نگرفته که ابعاد مختلف آن در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
179 -204
لینک کوتاه:
magiran.com/p2088730 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.