تاثیر تنش قطع آبیاری بر شاخص های رشد و عملکرد دانه کنسروی هیبریدهای ذرت شیرین و فوق شیرین (Zea mays L. var. Saccharata)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بر رسی تاثیر تنش قطع آبیاری بر شش رقم ذرت شیرین (Merit, Chase, KSC.403, KSC.404, (Obsession, Basin در دو مرحله 8 برگی (S1) و پرشدن دانه، (S2) در مقایسه با آبیاری کامل (S0)، آزمایش کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه پیام نور استان مرکزی، واقع در میلاجرد اجرا گردید و صفات شاخص سطح برگ (LAI)، سرعت رشد محصول (CGR)، سرعت رشد نسبی (RGR)، سرعت جذب خالص (NAR) و عملکرد دانه اندازه گیری شد. بر اساس نتایج بدست آمده، بیشترین تنوع مشاهده شده بین الگوهای آبیاری مربوط به شاخص سطح برگ، سرعت رشد نسبی و عملکرد دانه بود و ترتیب نزولی S0>S2>S1 برای میانگین صفات اشاره شده، مشاهده شد (P<0.05). همچنین از نظر عملکرد دانه به عنوان مهمترین صفت اقتصادی، با اعمال تنش قطع آبیاری در S1 و S2 به ترتیب کاهش 84/20 و 08/7 درصدی در مقایسه با S0 مشاهده شد. از سوی دیگر ارقام Obsession و Basin بیشرین شاخص های رشد و کمترین افت عملکرد را در تیمارهای S2, S1 و S0 در مقایسه با سایر ارقام نشان دادند. در مجموع بر اساس نتایج حاضر شاید بتوان شاخص های LAI و RGR را برای شناسایی و انتخاب ارقام ذرت شیرین مقاوم به تنش قطع آبیاری در مراحل رشد رویشی و زایشی، پیشنهاد نمود. همچنین با توجه به محدودیت منابع آبی ، استفاده از الگوی قطع آبیاری در مرحله پرشدن دانه با افت ناچیز عملکرد دانه در ارقام ذرت شیرین بخصوص ارقام فوق شیرین Obsession و Basin در استان مرکزی، قابل توصیه است.

زبان:
فارسی
صفحات:
40 تا 53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2089766 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!